ЗДРАВНО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ В ОБЛАСТТА НА ДВИГАТЕЛНА КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЗДРАВЕ НА ДЕЦА ВЪВ ВЪЗРАСТТА МЕЖДУ 3 И 5 ГОДИНИ

Осигуряването на условия и предпоставки за системна двигателна активност и payday loan bad credit direct lender спортуване тимулира процесите на растеж, развитие и съзряване. Съдейства за възпитаване на физически силни, здрави и издръжливи личности.
Когато говорим обаче за деца в предучилищна възраст, при които самосъзнанието все още не е на необходимото ниво, следва да отбележим значителната роля на родители и детски педагози в изграждането на двигателни навици, желание за спорт и ежедневна физическа активност.
На тази възраст основните ежедневни движения като ходене, тичане, катерене, клякане, изправяне и т.н. вече са усвоени, говорът е изграден в значителна степен, така че общуването и стимулирането на физическа активност могат да станат на съзнателно ниво, за разлика от кърмаческа и ранна детска възраст, когато стимулирането става предимно външно, без целенасоченото участие на децата.

Цели на обучението:
1. Да се научат децата да различават целенасочената работа в областта на двигателната култура от хаотичните движения при свободни игри
2. У децата да се изградят знания, относно влиянието на физическата активност върху тяхното физическо развитие и здраве
3. Да се формират у децата знания относно основните видове спорт, както и за уменията, върху чието оформяне влияят
4. Да се изгради у децата траен интерес към спорта

Очаквани резултати:
1. В края на обучението децата трябва осъзнато да работят за постигане на по-добра двигателна активност (“Ще стана по-силен/по-бърз/по-издръжлив и по-здрав…, ако…) и да разбират взаимовръзката движение-физическо развитие-здраве.
2. Децата да разпознават основните видове спорт, като различават например волейбол от баскетбол и хандбал, да се ориентират в основните правила на колективните игри и да знаят главните цели на лекоатлетическите дисциплини, стрелбата, ски-скоковете и т.н.
3. Да осъзнават кои умения са водещи при различните видове спорт, за да могат в по-късна възраст, целенасочено да ги изграждат ( напр. дрибъл, финален спринт, издръжливост, взривна сила…, разбира се наричани с разбираеми за децата думи)
4. Чрез даване възможност на децата в тази ранна възраст да разбират какво се случва в едно спортно състезание, да им се осигури интересно забавление и да се използва естествения им стремеж във възрастта между 3 и 5 години да подражават, за да се изгради вкус към спорта и да се насочат към спортни занимания.

Методология:
o Основен метод, предвид възрастта на децата следва да бъде играта, която в отделните случаи не бива да надвишава продължителността на занятията в детските заведения – т.е. 20-25 минути
o Като се отбележи известната комуникативна зрелост на децата между 3 и 5 години, може да се приложи и беседа с продължителност не по-голяма от 15 минути, предвид устойчивостта на вниманието на обучаемите
o Нагледните материали, включително използването на технически средства – DVD – плеър, мултимедия, могат да бъдат от особено значение в случая – зрителната памет на децата между 3 и 5 години е отлична, има приоритет пред слуховата и изгражда трайни образни вериги, които съдействат за припомнянето
o Създаването на авторски текст – съчинение по картинка, преразказ на кратко разказче или дори стихотворение – ограничено в рамките на 4-5 минути и десетина изречения, може допълнително да съдейства за затвръждаване на усвоеното.
o Заучаването на песнички и стихотворения, свързани със здравословния начин на живот и конкретно с двигателната активност и спорта, (“Край реки и езера, цяло лято аз лудувам,с въдичката във ръка, бузки алени надувам.”,“Ритам топка, карам лодка, сутрин, вечер – на разходка.” и др.) може едновременно да създаде емоционален комфорт на децата и да внуши необходимостта и полезността на системната двигателна дейност. За тази цел следва да се отделя време в рамките на едно занятие в детска градина, т.е. между 20 и 25 минути, като затвръждаването се прави с многократно повтаряне в различни дни.
o Личният пример на обучаващите може да има огромно значение в тази възраст, характеризираща се със стремеж към подражание. Тук ролята на родителите е не по-малка от тази на учителите – детето трябва ежедневно да възприема стремежа на родителите и учителите си да се грижат за собственото си здраве чрез практикуване на различни видове спорт или поне поддържане на двигателната активност на едно средно ниво.

Контрол за постигане на целите:
В края на обучението, за да бъдат проверени постигнатите резултати не могат да бъдат приложени обичайните методи като устен изпит, реферат или тест в общоприетия му смисъл на писмена проверка на знанията. За това следва да се използват методи, пригодени към специфичните комуникативни възможности на децата между 3 и 5 години – наблюдение на свободните игри на децата, устни или картинни тестове, организиране на специални игри за проверка на усвоеното, своеобразни “концерти”, посветени на физическото развитие и двигателната активност, наблюдение на децата във време, когато самите те наблюдават спортно състезание, свободен разговор с децата на тема “Какво мога да направя сам, за да съм здрав, бодър и силен” или други теми, съобразени с възрастта на обучаемите.
Периодът между излизане от ранната детска възраст и навлизане във възрастта на предучилищната подготовка е подходящо време за първи уроци в областта на двигателната култура и спорта. Под формата на игри, песнички и стихотворения, кратки беседи с много нагледни материали, своеобразни викторини и спортни състезания може, а и трябва да бъде изградено съзнанието за неотменната необходимост на движението, за ползата от спорта и двигателната активност за развитието на физиката и поддържането на здравето. Децата вече са способни да възприемат и осъзнаят причинно-следствената връзка между здравословния начин на живот и здравето, могат да я осмислят и опишат с прости думи. В случай, че умело бъдат използвани неизчерпаемата жажда за информация на децата в тази възраст, както и стремежа им към подражание могат да бъдат добри помощници на обучаващия в постигането на поставените здравнопедагогически цели.