СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

Марийка   Петрова Рашева, наследница на Михаил Димитров Рашев, с 8г. и     6м. подземен трудов стаж като миньор в рудниците на „Геостройкомплект”- ЕООД, признати за силикозоопасни и за среда с йонизираща радиация. СТЕЛК – Ст.Загора с  ДИ – 20.092002г. определя 20%  загуба на работоспособност за професионално заболяване от силикоза и още 100% за общо страдание /ДИ-07.09.2000г./,по съвкупност – 100% с чужда помощ. СИ

СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ПО ГР. ДЕЛО № 2465/2007 г.

От  Д-р  ПЕТЪР  ИВАНОВ  ЧАНЕВ – специалист вътрешни болести

началник пневмофтизиатрично отделение при СБАЛББ – Сливен

Заключението е изготвено въз основа на документацията в делото на Марийка Петрова Рашева, наследница на Михаил Димитров Рашев, с 8г. и 6м. подземен трудов стаж като миньор в рудниците на „Геостройкомплект”- ЕООД, признати за силикозоопасни и за среда с йонизираща радиация.

СТЕЛК – Ст.Загора с  ДИ – 20.092002г. определя 20%  загуба на работоспособност за професионално заболяване от силикоза и още 100% за общо страдание /ДИ-07.09.2000г./,по съвкупност – 100% с чужда помощ. СИ до ІХ 2005г и Дг:Силикоза Іст.-ретикулонодозна форма. ХОББ-см. тип. ВН І-ІІст. Ца на Ларинкса. Мета в медиастиналните лимфни възли. Съст. след четири химиотерапии.

С ЕР N 0003/03.01.03г. НЕЛК-София отменя горното решение и дава ново по професионалното заболяване, потвърждава по останалите поводи: 57,5% за общо заболяване – ХИБС – исхемична КМП. Пароксизмално предсърдно мъждене извън пристъп. СН – ІІІфк по НИХА. Вегатативна полиневропатия на горни крайници. Кератоза на ларинкса. Дисфония. Контрола”Л”. Хроничен бронхит, Белодробен енфизем. Освен това се произнася за 100% загуба на работоспособност поради професионално неопластично заболяване – Белодробен карцином в ляво Т2N3Мо. Мотивите са : професионален риск в среда с йонизираща радиация 8г. от 1973-1981г., както и латентен период повече от 20год. По съвкупност   инвалидизация  100%  с чужда  помощ.

Препис-извлечение от акта за смърт на Михаил Димитров Рашев, починал на 21.04.2003г.- 05ч.с N 452/21.04.03г.,констатира като причина за смъртта, цитирам: ”Едема пулмонум. Едема церебри”. ”Едема пулмонум” (белодробен оток) е пряко последствие от белодробното професионално заболяване- белодробен  карцином, което е основната, водеща причина за смърта. Поради  гореизложеното категорично приемам (подкрепен от експертите на НЕЛК-София), че фаталния изход  на наследодателя е в непосредствена причинна   връзка с  изпълняваната  от  него  работа  при  ответника  в  йонизираща среда.

07.04.2006 г.                                                       /Д-р П. Чанев/ ……………….

гр.Сливен