Здравен медиатор – роля, функции, същност

Съдържание :

 1. 1. Увод
 2. 2. Отговорности на здравният 100 guaranteed loan approval online медиатор
 3. 3. История и роля на професията здравен медиатор
 4. 4. Статистика за здравният медиатор
 5. 5. Обучение на здравни медиатори

5.1.Цел на обучението

5.2.Умения, придобити при обучението

5.3.Функции на здравният медиатор

 1. 6. Здравният медиатор и мнението му за професията
 2. 7. Резюме
 3. 8. Ключови думи
 4. 9. Литература

 1. 1. Увод

През 30-те години на миналият век английския икономист Джон Мейнард Кейнс обосновава водещата роля на държавата в опазване на социалните интереси на обществото.Опазването и управлението на здравето на населението стои в основата на социалната сигурност за всеки гражданин на съвременната държава.

Реформата на здравната система се провежда в насока на плурализъм, демократичност, достойнство, равнопоставеност и солидарност при разпределение на ресурсите за достигане на крайната цел – по-добро здраве за всички чрез предоставяне на здравни услуги и здравни грижи.

Но така ли стоят нещата в действителност?Има ли равнопоставеност в достъпа до здравни услуги в България?Какви са възможностите и организацията за осъществяване на конституционалното право за достъп до здравни ресурси на всеки гражданин на Република България?

Нерешените въпроси са много и касаят Здравната система – резултат от тромавото провеждане на здравната реформа и липсата на отговорност от страна на управляващите и потърпевшите остават пациентите или т.нар. „Потребители на здравни услуги”.Целта на здравната система е постигане на по-добро здраве за всички чрез предоставянето на здравни услуги и грижи.

 1. 2. Отговорности на здравният медиатор

Въвеждането на здравен медиатор е иновативна мярка за България, но тя е доказала своята ефикасност в други страни.Медиаторът е координираща фигура, свръзка между хората от малцинствените общности и групи, здравните и социални служби.

Той подпомага да се преодолеят културните бариери в общуването и поддържа диалог с институциите, участва в оптимизиране на профилактичните програми и здравно-информационните кампании сред ромските общности, придружава неграмотните роми до здравните и социалните заведения, защитава правата на пациентите, организира беседи и разговори с младите хора от ромски и турски произход на теми, свързани с отглеждането на децата, предпазване от нежелана бременност и полово предавани инфекции, преодоляване на широко разпространените рискови фактори като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества.

Усилията за подобряване здравето на лицата в неравностойно положение не могат да се сведат само до медицински грижи, профилактиката и здравното образование.

Задължително условие е и намаляването на безработицата, повишаване на доходите, подобряване на инфраструктурата и жилищните условия, повишаване на образователния статус.

От изключителна важност е повишаването на обществените разходи за здравеопазване, също намалянето на цените на животоспасяващите медикаменти.Трябва да се положат допълнителни усилия и да се преразпределят съществуващите финансови, институционални и човешки ресурси за подобряване на достъпа на българските граждани от етническите малцинства в неравностойно положение до качествени здравни грижи и лечение.

 1. 3. История и роля на професията здравен медиатор

Длъжността здравен медиатор е мост между ромската общност и здравните и социалните служби.За България е новост, но тя успешно е въведена и доказва своята полза и ефективност в много Европейски страни.В Испания и Франция здравната медиаторна програма има 20 годишна история.Във Финландия здравните медиатори се наричат интеркултурни посредници, в Холандия – образователи на етническите малцинства, в Румъния и Молдова – санитарни медиатори, в Словакия – здравни медиатори, в Сърбия – теренни здравни работници.

За развитието на професията здравен медиатор в България е използван опита на румънската ромска неправителствена организация „Романи Крист” и Министерство на здравеопазването на Румъния, представен на работна среща по здравните проблеми на ромите, проведена в Синая, Румъния и този на Холандския институт по обществено здраве.Министерството на здравеопазването на Румъния вече 10 години развива възходящо програмата за здравните медиатори и вече над 500 медиатори са назначени на държавна работа в цялата страна.

В България моделът със здравните медиатори е въведен през 2001 година от екипа на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”.Тогава пилотно е изпълнен проекта „Въвеждане на система от роми медиатори – ефективен модел за подобряване достъпа на ромите до здравните и социалните служби” в квартал Изток на град Кюстендил и са обучени първите пет здравни медиатора.През 2002/2003 година Фондация „Отворено общество” подкрепя проекти на различни ромски неправителствени организации, които съвместно с екипа на Фондация „ЗПМ” обучават здравни медиатори и развиват медиаторната програма в България.Основни цели на програмата са :

v               Преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и million dollar loan медицинският персонал по места ;

v               Преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в здравното обслужване на ромите по места ;

v               Оптимизиране провеждането на профилактични програми сред ромското население ;

v               Здравно образование на ромите и активна социална работа в общността ;

v               Активна социална работа с уязвими ромски групи ;

През 2002 година на 30 Конгрес на социалното благоденствие в град Ротердам е представен българският опит със здравниет медиатори.

През 2008 година са назначени 111 здравни медиатори в 55 общини чрез делигиран бюджет за общините.В Медицинският колеж в Пловдив са обучени 19 здравни медиатори от общини, където досега не е имало обучени здравни медиатори, като тяхното обучение е било заплатено от кметовете на съответните общини.

 1. Статистика за здравният медиатор

Професията „здаревен медиатор” не е нова за Евпора.Държавата осигурява делигирани бюджети за заплати на здравните медиатори, а кметовете на общините все повече се убеждават в ползата от сътрудничеството си с тях.

През 2009 година със собствени средства общините са обучили и сертифицирали 19 здравни медиатори, а през 2010 година – 22-ма.

Росица Иванова, държавен експерт в Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерски съвте казва :

„Разкриването и поддържането на щатове за здравни медиатори на територията на повече общини с компактно ромско население се превръща във важна задача за местната всалст.Това е и основа да се улесни работата на общопрактикуващите лекари в тези райони.Изграденият модел на партньорство в рамките на Инициативата трябва да послужи като пример за съвместна работа и в други области.”

На теритерията на 55 общини работят 106 здравни медиатори и там, където ги има, проблемите с ваксинирането на етническите общности успешно се преодоляват, смятат участниците в инициативата.Здравните медиатори работят все по-ползотворно с общопрактикуващите лекари и РИОКОЗ за превенция на ваксино-предотвратими заболявания.От КЗЗ смятат, че този успешен модел трябва да се разширява и обхване цялата страна.

Няма възраствоа граница на хората, които общуват със здравните медиатори, но най-често това са млади майки, семейства , младежи.

 1. Обучение на здравните медиатори

5.1.Цел на обучението :

Целта на обучението на здравните медиатори е подпомагането на процеса за посредничество между уязвимите групи и отговорните здравни институции и по този начин да се постигне равен достъп до здравни услуги за всички граждани на Република България.

5.2.Умения, придобити при обучението :

Здравните медиатори придобиват умения да посредничат на пациенти при формулиране на техните здравни потребности, при получаване на здравни услуги и при следването на лекарските препоръки и предписания.

Умения :

v               Работа с клиенти със здравни проблеми, които имат затруднения при получаването на здравни услуги ;

v               Подпомагане процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването ;

v               Подпомагане връзката на клиента със Здравноосигурителната каса ;

v               Оказване на помощ при комуникациите с отдела за социално подпомагане, агенцията за закрила на детето и комисията за защита от дискриминация ;

v               Организиране и провеждане на мероприятия за предоставяне на знания в областта на здравеопазването, както и участие в програми за здравословен начин на живот и профилактика на населението ;

5.3.          Функции на здравният медиатор :

v               Подпомагане и улесняване достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение ;

v               Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги в България ;

v               Повишаване на здравната култура на етническите малцинства в неравностойно положение ;

v               Повишаване информираността на гражданите по отношение на здравната система ;

v               Разкриване и утвърждаване на европейските практики и подходи за улесняване достъпа до здравни услуги, за групите в неравностойно положение ;

v               Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в областта на медиаторството и предоставянето на здравни услуги ;

v               Обмен на опит между здравните медиатори в цялата страна;

v               Повишаване на капацитета и уменията на здравните медиатори ;

v               Участие в изграждането на гражданско общество, демократизация и позрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти ;

 1. здравният медиатор и мнението му  за професията

Като здравен медиатор в община Ракитово работя от 01.07.2008 г. до момента. За този период от време срещнах много трудности, но съм постигнала и много добри резултати. В началото на моята работа си изготвих график, по който да работя. Бях наясно, че с течение на времето този график ще бъде променен, в зависимост от нуждите на хората. Имах час long term personal loan за прием само в началото, после хората ме търсеха и вкъщи, спираха ме и на улицата, и в кварталния магазин.

Искам да споделя за един случай с бременна жена. Тя не беше осигурена и през цялата бременност не беше посетила гинеколог. Когато дойде време да ражда, ме събудиха през нощта, за да ги придружа до родилното отделение. Дежурната акушерка на вратата ни посрещна с думите „Осигурена ли е”. Хората не занаеха какво да отговорят. Тогава се наложи да се намеся аз, в противен случай щяха да я върнат. В момента я прегледаха и видяха на ехограф. Оказа се, че жената е бременна с близнаци. Наложи се да роди със оперативно. Родиха се две момченца -живи и здрави. Това си беше късмет, защото има случаи с жени, които не са ходили на женска консултация и когато раждат, с децата или с тях възникват проблеми.

Искам да отбележа, че не само ромите, а и други хора имат нужда от помощ. През периода на прехода непрекъснато има промени в здравната система и хората не са информирани. На много хора съм помагала – за подготовка на документи за ТЕЛК, РЕЛК, обжалване на взети решения пред НЕЛК.

Мисля, че не само ромската общност има нужда от здравните медиатори, а всички. В момента няма механизми за информиране на хората за непрекаснатите промени, освен телевизията. Но не всеки разбира термините, които се използват. За това мисля, че хората имат нужда да получат новостите на разбираем за тях език.

За мен е важно да помагам на хората, но по-важно е да ги уча да могат сами да отстояват правата си и спазват задълженията си.  Работя много добре с РИОКОЗ – Пазарджик и заедно с тях провеждаме много мероприятия като здравни беседи на различни актуални теми, профилактични програми, информационни кампании. Работя и с ромски младежи от обособеното ромско училище с цел да им повиша здравната култура и те да предадат наученото на своите връстници. Ако те са информирани, ще избегнат проблемите, които имат в момента техните родители. В началото беше трудно, но сега децата ме търсят постоянно. За мен превенцията е много важна. Ако я няма, проблемите няма да намаляват, а ще се увеличават.

В ромските квартали хората не са информирани и, според мен, това е един от основните проблеми. Много от хората живеят затворени там и не контактуват с други хора. Те няма от кого друг да се информират и живеят в омагьосан кръг.

Когато съм по-свободна посещавам хората по домовете и проучвам здравния им статус. Правя списъци на хронично болни деца и възрастни, осигурени, неосигурени и им помагам, като ги насочвам към различни институции. Често хората споделят и лични проблеми. Мога смело да заявя, че хората ми се доверяват и са ми благодарни, с което се гордея. Чувствам се полезна и значима.

Ани Кривонозова –здравен медиатор в община Ракитово

 1. 7. Резюме

Професията здравен медиатор е сравнително нова за България, но е от изключително значение за подобряване на достъпа до здравни и социални услуги на хора от малцинствата.

Отговорностите на здравният медиатор са много, но от него зависи хората от малцинствените групи в България да получат качествени здравни и социални услуги, да търсят правата си и да не се страхуват от дискриминация.

Функциите на здравният медиатор улесняват работата на здравните и социалните институции, но също така подкрепят клиентите и им помагат да водят нормелин живот.

За да бъде човек здравен медиатор не е важно само да получи качествено образование.Той трябва да носи в себе си човешкото и да разбере човека срещу него без предразсъдъци.Хуманитарното отношение, емпатията, солидарността, уважението и желанието да помогнеш са само част от качествата, които са важни, за да може здравният медиатор да извърши качествено своите задължения.

Здравният медиатор може да бъде пример на всяка една професия свързана със здравеопазването и социалната работа.От тук могат да се вземат похвати, методи и техники за подобряване работата в и между институциите като цяло.

Здравният медиатор е ефективна, иновативна мярка за България и трябва да бъде популяризирана в обществото, а Държавата трябва да намери начин да развива и внедрява професията.

 1. 8. Ключови думи

Здравен медиатор,медиация, здраве, здравеопазване, подпомагане на населението, повишаване качеството на живот, малцинствени групи, роми.

 1. 9. Литература

v               www.zdravenmediator.net

v               www.pfmagalo.comесе „Равнопоставеност и достъп до здравни ресурси”

v               www.puls.bg – статия