Проектен мениджмънт на Социални услуги в Дом за възрастни с физически увреждания „ ДВФУ” с. Горица общ

СЪДЪРЖАНИЕ

­­­­­­­­1. Цел, подцели, задачи и действия за реализиране на стратегрческите целите:

– основна цел на стратегията

– подцели

– задачи за реализиране на целите

– действия за реализиране на задачите

2. Рамка за реализиране политиката в социалната сфера

3. Ресурси за финансиране

4. Инфраструкторни дейности на „ДВФУ” с.Горица

5. Регионарно развитие на Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Горица общ. Поморие

– основна цел на проекта

– специфични цели на проекта

6. Социален анализ /SWOT/

7. Заключение

Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Горица общ. Поморие

Допълнителна информация

към бизнес план

Описание на проекта
Кратко представяне
Име Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Горица общ.Поморие
Индустрия Социални дейности

Хоспис

Място България, с.Горица обл.Бургас
Описание Дом за възрастни хора разполага със 26 двойни стаи със самостоятелни санитарни възли, 1 апартамент, студио и лекарски кабинет, разположени на 2 етаж, сградата се састой от 3 етажа като на 1етаж се намират столовата за хранене на домуващите, кухнята и барче
Фаза на развитие В процес на разработка на продукта / услугата
Бележки към фаза на развитие Необходимо e довършването на започнатия интериорен ремонт, наземна планировка, обзавеждането на комплекса увеличаване на легловата база.
Пълно представяне
Продукти, целеви групи, конкуренти Развитие на социален патронаж. Потенциалните клиенти на Дома са голяма част от населението в пенсионна възраст, чиито близки и роднини са извън България и живеят самотно макар и в собствените си жилища. Бизнеса е специфичен нетрадиционен. При това положение конкуренцията не би била проблем.
Продажби/Клиенти Оценявайки качеството на предлагания  продукт и тенденцията към застаряване на населението в България, както и масовия недостиг на местата в подбни държавни и общински заведения  може да се смята, че има много потенциални потребители на услуга от подобен род. Дейността би била планова и ритмична, с висока и постоянна заетост на легловата част.
Етапи на работа/План за действие До момента са извършени основни дейности като реновиране на обекта, водоснабдяване, подмяна на вътрешни инсталации, изграждане на нови (противопожарна и отоплителна), подготовка за полагане на нови настилки и мазилки (шпакловки), като механата е в почти завършен вид.

Има възможност за увеличаване на разгънатата застроена площ с още около 360 кв. м., което би увеличило капацитета на заведението двойно, както и осугуряване на база за развитие на клинична дейност.

Екип Числеността на персонала на Дом за възрастни хора ще наброява 32души.- 1управител,5мед. сестри,  2 соц. Работници, 3 огняри, 3 готвачи, 1 касиер- домакин, 10 санитарки, 1 перач, 3 огняри, 1 барман, 1 шофьор, 1 рехабилитатор.. От гледна точка на направената характеристика е видно, че щатното разпределение на човешките ресурси е рентабилно откъм разходи за заплати.
Изход от инвестицията Съществува възможност за одобрение на проект за субсидия по мярка  от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 , което осигурява възвръщаемост на инвиестицията на 70% в рамките на 1 година .
Визия Социални дейности в общноста , обслужващ възрастни хора с физически увреждания,предоставя качествени медецински и социални услуги,работи високо квалифициран персонал .
Финансова информация
Burn Rate

темп на усвояване на средствата

За да кандидатстваме за субсидията по ПРСР (от където ще дойде основната част от възвръщаемостта на инвестицията) ще са необходими около 20 000 лв. и около 4 месеца за процедурата за одобрение. След което в рамките на 3 до 4 месеца може да се извършат всички необходими дейности по пускането в експлоатация на комплекса. Средствата може да се превеждат и на месечни траншове.
Break Even

на кой етап от развитието се достига положителен финансов резултат

При средна работна заплата от 400 лв., платени осигуровки на персонала , присъщи разходи за сградата около 2500 лв., 40% заетост на легловата част при минимална  за месечна такса 650 лв. на човек и 40% заетост на заведението и при норма на печалба на заведението от 35% без да се включват приходите от допълнителни услуги се достига нулевия момент.

При средна работна заплата от 400 лв., платени осигуровки на персонала , присъщи разходи за сградата около 5000 лв., 40% заетост на легловата част при минимална  за месечна такса около 150лв. на човек и 40% заетост на заведението и при норма на печалба на заведението от 35% без да се включват приходите от допълнителни услуги се достига нулевия момент.

Възвращаемост при използване на средствата може да се възстановят в рамките на годината, в размер до 70 % . При капацитет 52 души и 100 % заетост на легловата част при минимална месечна таксаоколо 150лв. на човек се генерират около 15000 лв. месечен приход. Печалбата от зеведението и страничните дейности би могла да покрива разходите по издръжката на комплекса.

При капацитет 52 души и 100 % заетост на легловата част при минимална месечна такса около 150 лв. на човек се генерират около 30000 лв. месечен приход. Печалбата от зеведението и страничните дейности би могла да покрива разходите по издръжката на комплекса.

Инвестирано до момента EUR 180 000
Финансова обосновка Посочените икономически показатели са направени на основата на минимални нива. Имайки предвид местоположението на комплекса, посещаемостта на легловата част би могла реално да бъде не по-малка от 90. Нормата на печалба на заведението може да бъде около 50% и посещаемостта му да бъде по-висока от 100% имайки предвид спецификата на едно подобно заведение за хранене, което би могло да функционира самостоятелно.

Основна цел на стратегията:

Приоритетно развитие на социалните услуги в общността, насочени към преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на настанените домуващи в „ ДВФУ „ с. Горица Община Поморие

Подцели:

– предоставяне на дневни форми на социални услуги за възрастните хора затруднения и специфични образователни потребности.

– предоставяне на социални услуги за възрастни чрез Домашен социален патронаж, дневен център за стари хора.

– защитено жилище за хора с уврежания.

– разширяване обхвата на Домашния социален патронаж и предлагане на нови услуги за подобряване качеството на живот на възрастните.

Създаване на мрежа от маршрути за разнасяне на храна приготвена от общ. Поморие и екипи от лица извършващи по графици социални услуги по домовете на потребителите от цялата община.

-разширяване на възможностите за социална интеграция на жителите на общината.

– подготовка на лицата с увреждания за независим пълноценен живот.

– осигуряване на равни възможности за включване на хората с увреждания в икономическите и други процеси при зачитане на техния индивидуален избор.

– създаване на условия за развитие на социалните услуги в партньорство с неправителствените организации-доставчици на соц. услуги.

– създаване на системи за контрол и оценка на дейностите по предоставяне на социални услуги.

– премахване на социалната изолация на физически затруднените лица чрез изграждане на общодостъпна среда в общината.

– привеждане на материалната база на заведенията за социални услуги, съобразно изискванията на стандартите за качество.

Задачи за реализиране на целите:

 • разкриване на дневни форми на социално обслужване в общността:
  • дневен център за деца с умствени затруднения в гр. Поморие
  • център за социална рехабилитация и интеграция на деца с физически затруднения;
  • дневен център за възрастни в гр. Поморие защитено жилище за хора с увреждания.
 • създаване на план-програма за нова организация на дейността на ДСП в гр. Поморие която включва поетапно разширяване обхвата на обслужваните лица, чрез включване на нови населени места, разнообразие на възможностите за избор на храната и изработване на “пакети” от услуги в дома.
 • при значително нарастване броя на потребителите, завишаване на персонала на ДСП, след изчерпване на всички други възможности за съвместяване на дейности и включване на работещи по НП лица. Организиране на кухни-майки в села с по-голям брой потребители на услугата.
 • извършване на необходимите действия за осигуряване на рехабилитационни услуги за лицата със затруднения в общината.
 • създаване на социо-консултантски център за предоставяне на правни консултации, получаване на разностранна информация за възможностите за интеграция на лицата в риск, запознаване с вариантите за социализация и пълноценно включване в обществения живот.
 • въвеждане на системи за контрол и мониторинг на изпълнението на стратегическата цел.

Действия за реализиране на задачите:

– изготвяне на предложение до МТСП-гр.София за разкриване на Дневен център за деца с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с физически увреждания в гр. Поморие

– вземане на Решение на Общински съвет – Поморие за предоставяне на сграда и прилежащ терен за разкриване на центровете;

– изготвяне на идеен проект;

– изготвяне на мотивирано предложение до МТСП-София за необходимостта от разкриване с приложени – решение на Общински съвет, идеен проект, брой необходими групи, численост на персонала и описание на видовете социални услуги и дейности;

– кандидатстване пред Агенция за хората с увреждания/СИВ за средства за извършване на ремонт на сградата;

– извършване на ремонта в съответствие с изискванията на финансиращия орган и комплекса услуги, предоставяни  на дневния център за деца с интелектуални затруднения;

– кандидатстване с проекти пред възможни донори за оборудване на помещенията, създаване на кътове за игри и занимания;

– окомплектоване на персонала, който ще извършва дейността по групи и специалности;

– провеждане на кампания за набиране на деца и младежи, подходящи за ползватели на услугите в дневния център;

– откриване на дневния център.

 • домашен социален патронаж гр. Поморие Обучение на персонала за подобряване качеството на обслужване и въвеждане на нови услуги за потребителите;
  • анкетиране на потенциални потребители в селата на общината,  в които не се предоставя услугата в момента;
  • създаване на нови маршрути за разнасяне на храна в необхванатите населени места;
  • създаване на екипи за домашни социални услуги за селата по направления и графици;
  • въвеждане на допълнителни услуги по отношение приготвяната храна: диетично меню, диференцирано меню по цени и състав, както и доставка на храна в почивни дни;
  • извършване на съвместни мероприятия с неправителствени организации по повод честване на традиционни национални празници и рождени дни на потребителите на услугата ДСП;
  • при необходимост-наличие на значителен брой потребители от някои населени места – е възможно разкриване на нови филиали;
  • Увеличаване броя на лицата работещи по НП”От социални помощи към осигуряване на заетост” в частта социални дейности, като “домашни помощници”, работници кухня към ДСП и други, които се окажат необходими.
 • създаване на Рехабилитационен център в гр. Поморие или договаряне на рехабилитационни услуги за възрастни с увреждания при осигурено финансиране от общинския бюджет.
 • В рамките на Центъра за социални услуги да се създаде социо-консултантски център:

v    подбор на специалистите, които ще предоставят информация за правата и възможностите на лицата в риск;

v    създаване на информационни “пакети” за консултации;

 • общодостъпна среда в общината

–         поддръжка и ремонт на съществуващите рампи и скосявания по изградения маршрут за общодостъпна среда;

–         изграждане на маршрути, включващи училища, детски градини, учреждения, магазини и заведения за обществено хранене;

–         партньорство с НПО;

 • иницииране на работни срещи и мероприятия за набелязване на конкретни мерки за интегриране на възрастните, инвалидите, социално застрашените групи лица в общината.
 • засилване на обществения контрол при предоставяне на социалните услуги в общината чрез Обществения съвет за социално подпомагане.
 • изпълнение на общинската стратегия за закрила на детето.
 • създаване на механизми за управление на качеството на социалните услуги и обратна връзка с потребителите.
 • проучване на възможности за кандидатстване в програми с външно финансиране за социални услуги включващи ремонт, оборудване, специализиран транспорт, обучение на персонала и др.
 • ежегодно включване в Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” в частта и за социални дейности и Националната програма “Асистенти на хора с увреждания”.
 • създаване на консултативен орган към общинска администрация за обсъждане на предложения за предоставяне на конкретни социални услуги. В него да членуват всички доставчици на социални услуги на територията и НПО извършващи социални функции.
 • сключване на договори с доставчици на социални услуги, регистрирани в Агенция “Социално подпомагане” гр.София.

2. Рамка за реализиране политиката в социалната сфера

Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Поморие е създадена на основание: Закон за социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила на детето, Правилник за прилагане на ЗЗД, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и в изпълнение на Националната стратегия за детето 2004-2006 г. и Национална стратегия за равни възможности на хората с увреждания. Съобразена е с националните приоритети в социалната политика, Насоките за развитие на Община Поморие и потребностите на жителите на общината от социални услуги.

Местните структури на държавната власт в социалната сфера са Дирекция “Социално подпомагане” и Дирекция “Бюро по труда”.

Органите на местната власт, които вземат решенията за развитие са Общински съвет -Поморие, като законодателен орган и ръководството на Община Поморие – изпълнителна власт. Специфичната социална проблематика се разглежда и обсъжда в Постоянната комисия по здравеопазване и социално подпомагане към Общински съвет Поморие. Общественият контрол при осъществяване на социалното подпомагане се извършва от “Обществения съвет за социално подпомагане”. В структурата на общинска администрация по социалните проблеми работят: Зам.-кмет “Социални дейности”.

Мисията на общинската администрация е да координира, организира и управлява процесите по предоставяне на социални услуги. Да следи за тяхното качество и достъпност, да защитава интересите на социално неравнопоставените групи, като предлага на Общински съвет Поморие да се въведат облекчения при ползването на някои социални услуги и предоставянето на еднократни помощи. Община Поморие работи в партньорство с донори, НПО и частни дарители, организира дейности за алтернативна заетост на деца и младежи, съфинансира проекти и планира дейности в полза на населението.

В бъдеще е необходимо да се разработват проекти за осигуряване на финансови средства  за ремонт на сградите, в които ще се разкриват заведения за социални услуги, оборудване на помещенията и специализиран транспорт за трудно подвижни лица.

Ресурси за финансиране

Държавата финансира социалните услуги по определен стандарт за издръжка на делегираните от държавата дейности, чрез общинския бюджет.

Домашният социален патронаж, обществените трепезарии, клубовете на пенсионери, инвалиди и др. са определени като местни дейности и се финансират от общински приходи.

Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице, която включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната и т.н. Размерът на таксите за общински социални услуги се определят с решение на Общински съвет –Поморие. Ежегодно в бюджета на общината се заделят средства за облекчение на таксите за Домашния социален патронаж, за социални погребения, за съфинансиране на социални проекти.

Неправителствени организации регистрирани в обществена полза имат право да извършват стопанска дейност, без да реализират печалба, като реинвестират приходите от нея за осъществяване на целите си.

Основен източник на финансови средства за оборудване, естетизиране на средата и обзавеждане са предприсъединителните фондове на ЕС и други донорски програми.

Съчетанието на всички изброени приходоизточници и добрият мениджмънт са гаранция за устойчивост на предвидените дейности в настоящата стратегия.

Програмата  за финансиране със средства от:

– От самата община, чрез общинския бюджет и извънбюджетните сметки и

фондове;

-. Републиканския бюджет

– Ес, чрез предпресъединителните фондове

–  Републиканския бюджет за реализация на регионалната политика в районите за

целенасочено въздействие

– Търговските дружества за изпълнение на инвестиционните им програми

Инфраструкторни дейности

–         основен ремонт на покрива

–         ремонт на водопроводна и електрическата инсталация

–         частичен ремонт на помещенията в ДВФУ с.Горица

–         ново оборудвани за предоставяне на по – качествени медецински и социални услуги

Очаквани резултати

–         подобрена социална инфраструктора в общ. Поморие

–         по добра работна среда за персонала в ДВФУ

–         увеличен брой облагодетелствани лица в неравностойно положение

–         осигурена достъпна среда за лица с увреждания

В резултат на проекта ще се създадат значително подобрени условия за съвременно предоставяне на социални и медецински услуги в Дома. Ще бъде повишено качеството на прилаганите услуги, чрез внедряване на ново оборудване и модернизация на материалната база.

Регионарно развитие на Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Горица общ. Поморие

–         основна цел но проекта – общата цел на проекта е да се осигури модерна достъпно и рентабилна социална инфраструктора, допринасяща на устойчивото развитие и повишаване качеството на живот на настанените домуващи в „ДВФУ” с. Горица общ. Поморие.

Специфични цели на проекта

–         да се реконстроира и модернизира соц. Инфраструктора на общ. Поморие

–         да се осигури по – голям капацитет, увеличаване на лигловата база на „ДВФУ”, и разнооброзие на соц. Услуги в Общината с цел отговаряне на потребностите и завишеното търсене от страна на населението

–         да се подобри достъпността до социалните институции, което да даде възможнаст за пълноцена интеграция в обществото на групи в неравностойно положение

Социален анализ /SWOT/

Силни страни

– институциите и комисиите в общинския съвет, отговорни за социалната политика са мотивирани, за развиване на нови социални практики.

– наличност на добри практики за предоставяне на социални услуги в общността и професионалисти, които имат развити умения за работа в мултидисциплинарен екип.

– създадени по закон комисии и структури на територията на общината, които могат да кординират работата на ведомоствата имащи отношение към социалната политика.

– на територията на община Поморие работят професионално подготвени кадри, представетелни организации на хора с увреждания, граждански сдружения, НПО, които имат желания и възможност да развиват социални услуги в общността.

– заявена подкрепа от страна на местните власти

– добър проектен опит

– възможности за взаимодействие с национални и международни НПО

– гъвкавост и креативност на екипите

– очаквани целеви средства за преодоляване дефицита от социалните услуги в общността.

Слаби страни

– липса на социални услуги в общността – в това число социални психологически здравни и други специализирани услуги за деца, семейства и възрастни хора.

– липса на информираност и чуствителност общността по проблемите и необходимостта от социални сулуги.

– липса на медийна активност за промяна на обществените нагласи.

– липса на финансови ресурси

– липса на обществена инициативност за промяна на съществуващите социални услуги от институционален тип.

– липса на подходяща общинска собственост, / сгради, терени/ за участие /включване/ в проекти относно нови форми за развитие на социалните услуги.

Възможности

– развитие капацитета и ресурсите на общината за създаване социални услуги в общността.

– обучение за въведените нови тенденции по усъвършенстване на социалните услуги за всички професионалисти, работещи в социалната сфера на общината.

– ведомствата могат да обединят усилията си и работят по създаване алтернативни социални услуги в общността.

– въвеждане алтернативни услуги в общността, като мярка за намаляване на броя на хората в специализираните институции от интернатен тип.

– развиване на алтернативна грижа за  възрастните, самотно живеещи стари хора, самотни родители и други рискови групи от общината, чрез разкриване социални услуги без откъсване от семейната среда : дневен център за възрастни хора, социални услуги по домовете в зависимост индивидуалната необходимост на всеки клиент.

– проучване и въвеждане на безплатни рехабилитационни, физиотерапевтични и други услуги за възрастните болни хора, в предвид възможностите на специализираните болници за рехабилитация и природните дадености на  гр.Поморие.

– привличане на НПО за развитие на партньорство с държавните институции, местна власт и други НПО.

– възможност за развитие на нови услуги за рехабилитация на деца с увреждания

Рискове

– липса на обществена активност, мотивация и подкрепа от общността.

– липса на финансови ресурси.

– ограничено и ниско ниво на социалната политика в общността.

Заключение

Настоящият стратегически документ за развитие на социалните услуги в Община Поморие е първата цялостна синтезирана идея за предоставяне на изброените социални услуги, подредени по приоритети и разположени в посочения времеви хоризонт. Без да има претенциите за изчерпателност и пълна всеобхватност тя е основана на доказани потребности на общността и е основа за бъдещи дискусии и обсъждания на различни нива и от много целеви групи на потребители, за да се превърне в реалистична дългосрочна програма за развитие на социалните услуги чрез включване на всички страни имащи ангажименти или намерения да решават социални проблеми на жителите на общината.