АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Избор на лечебно заведение
 2. 1 hour loans with bad credit

 1. История и обща характеристика на ЛЗ – Балнеохотел Поморие
 1. Анализ и оценка на съответствието на структурата на управление

Цели.

 1. Йерархичната структура на управление
 1. Анализ и оценка на взаимовръзките между структурните звена
 1. Насоки и предложения за усъвършенствуване на структурата на управление
 1. Приложения: таблици и графики

1.  Избор на лечебно заведение

Понятието лечебно заведение – по  смисъла на закона за ЛЗ е организационно-функционална стректера, в която лекари, самостоятелно или с помощта на медицински персонал осъществяват лечебни дейности.

В настоящия проект ще разгледам ЛЗ за извънболнична помощ :

Балнеохотел Поморие – гр. Поморие. Този вид лечебно заведение е организационна форма за управление на частна практика, където с помощта на лекари, рехабилитатори имедицински сестри се осъществява лечебна и профилактична /превантивна/ помощ.

В България в Номенклатурата на ЗДравните заведения са включени 82 вида Лечебни заведения. Основните здравни заведения са:

1. лечебно – профилактичен

2. санаторно – курортни и лечебно-оздравителни заведения

Тук се включват санаториуми, профилакториуми и балнеолечебни центрове. Тяхната задача е да провежда профилактика и лечение на хронични заболявания  ( опорно-двигателния апарат, неврологичнии др.)  От 10 години  в тях се тпровеждат по програма на НОИ  за осигурени и работещи българи.

2.  История и обща характеристика

Балнеохотел Поморие е разположен в североизточната част на на гр. Поморие. Построен е и е пуснат в експлоатация в началото на 2007 г.и е спечелил приз „Сграда на годината” и „ Балнеохотел на годината” за 2007 год.

Той се намира на брега на прочутото със своите лечебни и възстановителни свойства солено езеро, чиито води се конкурират със лечебните и възстановителни свойства на магическото Мъртво море. Балнеохотелът разполага с Балнео-, Спа и Уелнес центрове, в които пациентите и клиентите му могат да постигнат баланс между дух и тяло и отлично здраве, красота и самочувствие, които всеки би желал. Двата центъра /Медицински и СПА/ предлагат възстановяване и релаксация. Освен това гостите могат да се възползват от морския плаж, към който води специално проектиран мост , с възможност за използване от трудноподвижни хора. Дава се и възможност за таласотерапия /слънце и море – лечение/. Уникалните преимущества на комплекса в съчетание с луксозните условия за ваканционен туризъм , най-добри медицински условия за възстановяване, лечение и релакс го прави предпочитано място за посещение. Комплексът разполага и с изключителна спортна база / футболе стадион, спортна зала/. Балнеохотелът е създаден с частен капитал. На своите пациенти той осигурява:

 • медицински преглед от квалифициран персонал;
 • констативен преглед / за назначаване от лекари-специалисти и физиотерапевти_ на пациенти;
 • манипулации;
 • калолечение : модерно и много добре оборудвано с удобни за поддържане и за пациентите вани и помощни помещения, душове и съблекални;
 • луголечение – обзаведени с модерни и удобни кушетки,нова апаратура за подгряване и поддържане на t  на лугата ;
 • парафинолечение;
 • кабинет и салон по лечебна физкултура, за лечение и рехабилитация на нуждаещи се пациенти;
 • стоматологичен кабинет;
 • физиотерапия с модерна апаратура;
 • водолечение със силноконцентрирана морска солена вода, която се сондира от 80 метра дълбочина и няколко басейна с различниразмери, включително и за деца;
 • фитнесзала;
 • сауни / няколко на брой/ ;
 • басейни и тангентори.

3.   Анализ и оценка на съответствието на структурата на управление

Цели на управлението

Тази форма на ЛЗ е предназначена за осъществяване на извънболнична медицинска помощ – курортно и оздравително заведение.

Медицинското оборудване, консумативите и комуникативните съоръжения отговарят на действащите в страната санитарно-хигиенни норми и законови изисквания. Балнеологията разполага с :

 • кабинет, в който се извършва първична медицинска помощ;
 • стерилизационна, в която се извършва стерилизация на инструменти и превързочен материал;
 • десет кабинета за калолечение, пет за луголечение , разполага и с вана, която може да се изправи във вертикално положение, удобна за хора в неравностойно положение;
 • басейни и тангентори;
 • съблекални с душове и санитарни възли.

Структурните звена са оборудвани по начини с необходимите за тяхната дейност консумативи, пособия и апаратура, позволяваща на работещите максимално ефективно, точно и прецизно се извършват задълженията си.

За ефективно управление 12 month loans direct lenders only е въведена система, осигуряващо вътрешни връзки между пациентите, персонала и външни специалисти.

Органите за управление са формирани в съответствие с правната форма на нейното учредяване.

Дейността на балнеологията се осъществява от:

 • специализирани лекари – физиотерапевти и невролог, които извършват диагностично-лечебния процес;
 • рехабилитатори и медицински сестри, които осигуряват активно лечение и грижа за пациентите;
 • обучени процедурчици, които участват активно в калолечебния процес и луголечението;
 • хигиенистки, изпълняващи санитарно-хигиенните изисквания.

На този етап структурата задоволява постигането на оперативните цели, но за в бъдеще се поставят и стратегически цели. Те се залагат за по-дълъг период от време / от 2 до 5 години/.

3.1  Анализ на целите на управление

Задачата на Балнеологията е да се прилага високоспециализирана и качествена медицинска помощ с отлично професионално обслужване с цел възможно привличане на възможно повече пациенти, които да бъдат лекувани качествено и обгрижвани от специализиран и обучен специално за новостите в балнеологията и новите тенденции в СПА центровете медицински персонал и други професионалисти. За осъществяването на тази задача са поставени и съответните цели:

 1. 1. производствени /медицински / цели : те включват – профилактика, диагностика, наблюдение и грижа за пациенти. От съществено значение е качеството на здравната помощ и обслужващия персонал, който притежава модерна квалификация и обучение в тази сравнително нова област за България / СПА и Уелнес/ ;
 2. 2. технологични цели

–        най-съвременната технологично развита и усъвършенствана медицинска апаратура

–      висок и качествен професионализъм

–      минимален риск за пациента и неговото здраве по програми, които се провеждат под непрекъснато лекарско наблюдение

–      обучение и квалификация на медицинския персонал по отношение на нововъведенията / провеждане своевременно на всички курсове и обучения за нови методи на работа в тази област, внедряване на нови и висококачествени козметични процедури със световните тенденции в тазиобласт.

 1. 3. икономически цели

–      ефективно използване на ресурсите, най-вече природните – калолечение

–      снижаване на разходите

–      възвръщаемост на вложените парични средства

–      реализиране на отлични доходи по отношение на икономическите цели и финансови постъпления с цел добра печалба.

Производствените , технологичните и икономическите цели са тясно свързани и зависими една от друга, тяхната цел е съобразена с демографския статус и необходимостта от тези дейности. През последните години има крещяща нужда от повече балнеолечебни комплекси в България. Поради стресовия начин на живот, липсата на достатъчно двигателна активност на хората в по-млада възраст, неправилното хранене и недостатъчното количество хранителни  продукти, хората все повече боледуват. Балнеохотелът удовлетворява изискванията и на най-претенциозните пациенти, провмеденото лечение в него облекчава здравословното състояние и ги релаксира.

3.2 Анализ на йерархичната структура

Йерархичната структура има три нива : стратегическо, тактическо и оперативно.  На стратегическо ниво са разработени решения, които са свързани с развитието на лечебното заведение в бъдещите 2 – 5 години.

Медицинския управител  /лекар / трябва да осигури дейност занапред чрез вземане на решения, осигуряващи по-малко разходи, но качествено лечение. На тактическото ниво се изгражда структурата за реализиране на стратегически цели, осигуряват се ресурси, които да се използват най-ефективно.

На оперативно ниво се следи за правилно и точно изпълнение на плановите задачи, които са били поставени. За постигане на всичко това е необходимо броя на йерархичните равнища да не надвишава 3 , а броят на пряко подчинените на управителя да е не повече от четири човека.

Създадената организационна структура дава възможност за обмяна на информация, която е абсолютно задължителен процес иоснова за успех за всяка организация. Без активна комуникация не може да се вземе правилното решение.

Балнеохотел Поморие се състои от хотелска част, ресторант , СПА и Уелнес център. На стратегическо равнище са :

1.  Борд на директорите

2.  Изпълнителен директор / Генерален мениджър /

Стратегическото управление определя средствата и действията, които следва да се осигурят и реализират , за да се постигнат стратегически цели. На тактическо равнище е следния състав :

1.  Оперативен директор

2.  Директор маркетинг и продажби

3.  Директор човешки ресурси

4.  Директор охрана

5.  Финансов контрол

6.  Оперативен директор

Тактическото управление се реализира от специалистите на разработващите блокове.

Оперативното ниво  на балнеохотела  конкретизира и детайлизира задачите на тактическото равнище. Оперативно регулиране и използване на ресурсите за ефективно и качествено изпълнение на задачите. На оперативно ниво се включва изпълнителния персонал /хората които работят по задачи на най-ниско ниво /.

Към балнеохотела има медицински център, който има следната йерархична схема:

 1. висше /ръководство/
 2. полувисше / рехабилитатори и медицински сестри/
 3. нисше /  хигиенисти/

Това е схематичен израз на управлението и отговорностите. Основната задача на управлението е да планира , организира, мотивира и контролира по-ниско разположените нива, а те да отговарят за изпълнението на формираните от висшето ниво цели .

3.3 Анализ на взаимовръзките и оценка на координацията между йерархичните нива и структурните звена

Съществува тясна взаимовръзка. Структурата е голяма и персонала максимално стестен

Връзката и координацията се осъществява директно. В дейността на персонала се отразява сложната система взаимоотношения на всички производствени и управленчески структури. В Балнеологията за осъществяването на това е необходимо управителя да:

–      прогнозира процесите, произтичащи от предмета на дейността на лечебното заведение

–      оценява възможностите за възникване на нови събития на пазара на медицински услуги, изискващи управленчески решения

–      постига сътрудничество с медицински и други специалисти.

Мениджмънта на балнеологията към управление :

–      персонал: начините на оказване на медицински услуги

–      медицински и спомагателни дейности /цените на стоматологичните услуги/

При формиране на управленческите решения, отнасящи се за служителите на лечебното заведение се има предвид :

–      задълженията на управителя за социално осигуряване на служителите и застраховането има по повод трудови злополуки

–      желанието на служителите да участват във формирането и разширяването на лечебното заведение

–      правилото „Заплащане на труда , съобразено с качеството на извършените дейности”.

4. Основни изводи и предложения

Усилията на управлението на балнеологията са съсредоточени в определена насока, зависеща от конкуренцията за определянето и в конкурентна среда се спазват следните изисквания:

 • повишаване на конкурентноспособността с цел привличане на повече пациенти
 • висок професионализъм, качествена работа и обслужване
 • разширяване на предлаганите услуги
 • съкращаване на разходите и увеличаване на приходите

За доброто управление и решаване на целите на лечебното заведение се има предвид :

–      да се повиши квалификацията на персонала

–      да се подобри връзката между управител и подчинен

–      непрестанно мотивиране на персонала за качествено изпълнение на целите и задачите

–      поддържане на определен стабилитет в лечебното заведение

 1. 5. Проект на целева структура на управлението на ЛЗ

За правилното реализиране на производствените /медицински / цели се предлагат следните медицински услуги, отговарящи на съвременните стандарти:

профилактичен преглед водене на личен картон
консултации насочване към специалист невролог, ортопед и др.
консервативна терапия контрол на проведеното лечение

Технологични цели

висок професионализъм снижаване на риска за пациента до минимум
съвременна апаратура
въвеждане на информационни технологии владеене на чужди езици

Икономически цели

повишаване качеството на медицинските услуги конкурентноспособни
възстановяване на по-голяма част от разходите
Наличие на средства за текущи разходи свързани с поддръжката на балнеологията

Популяризирането на вида, обема и ефективността на предлаганата помощ и услуги се осъществява чрез :

 • качествено решаване на здравните проблеми на пациентите
 • присъствие в реклами и промените на организациите, осъществяващи вътрешен и международен туризъм