Анализ и оценка на стратегическите възможности за развитие на лечебно заведение

1. История и обща характеристика на лечебното заведение

“Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в търговския регистър с решение на Шуменския окръжен съд от 14.05.2002 г. по фирмено дело 343 от 2002 г.    Едноличен собственик на капитала на дружеството е “МБАЛ–Шумен” АД. Правата на собственост на “МБАЛ- Шумен” АД, като едноличен собственик на капитала се упражняват от Съвета на директорите на “МБАЛ – Шумен” АД.

Орган на управление на дружеството е управителят му, който се назначава от Съвета на директорите на “МБАЛ – Шумен” АД.

Вписаният предмет на дейност е:  извършване на специализирана медицинска извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и лечение на болни, консултация, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания, предписване и извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертизи за временна неработоспособност, наблюдение на бременни и лица под 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, консултации и насочване на пациенти за консултативна помощ и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, санитарен транспорт.

Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределен на 500 дяла по 10 лв. всеки един от тях.

Дружеството няма клонове и не  развива научноизследователска и развойна дейност.

Дейностите, извършвани от “Медицински център МБАЛ- Шумен” ЕООД включват всички елементи от изброените медицински дейности за специализирана медицинска помощ.

Дружеството развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от района, чрез висококвалифициран медицински персонал.        Цялостната дейност на Медицинския център е насочена към задоволяване на всички потребности от здравни услуги, както на пациенти от региона, така и на пациенти извън него, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания. Пациентите на дружеството са жители на община и област Шумен, както и разбира се, всички, които са избрали Медицинския център.

2. Анализ и оценка на потенциала за развитие на лечебното заведение

2.1. Мисия и цели на лечебното заведение

Дружеството реализира своята мисия чрез постигането на следните основни цели:

>         Извършване на своевременна висококвалифицирана диагностика и лечение на заболяванията.

>         Осъществяване на консултативна, профилактична и експертна дейност.

>         Осъществяване на дейности по здравна промоция и специфични профилактични дейности и програми на населението в обслужвания район.

>         Осигуряване на максимално разширен пакет от съответни стандарти за диагностични и лечебни дейности

>         Специализирани консултации и медико- диагностична дейност за
амбулаторни пациенти, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

>         Медицински грижи при бременност и майчинство.

>         Медицински грижи при лечение в дома.

>         Дейности по специализирани програми за здравни приоритети.

>         Диспансеризация  на болни с хронични заболявания.

>         Лекарска експертиза на работоспособността и здравословното
състояние на пациентите.

>         Дейности за насочване за хоспитализация на нуждаещите се пациенти.

>         Своевременна методична помощ на амбулаториите за първична извънболнична помощ, съгласувани с РЦЗ и РЗОК.

>         Финансово и кадрово стабилизиране на Центъра чрез разкриване на нови видове дейности и медицински услуги, търсени от населението, обезпечаване на базата с необходимото оборудване, прилагане на финансова стратегия за стабилизирането й.

>         Постигане на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация на дружеството чрез активна дейност в системата на здравното осигуряване, по-нататъшно разширяване на източниците на приходи, по-целесъобразно изразходване на средствата.

>         Прилагане на инвестиционна програма за осигуряване на необходимото медицинско оборудване, изискуемо по Националните рамкови договори за извънболнична помощ и за нуждите на съвременно и качествено доболнично лечение.

>         Съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването,
балансиране на интересите на лекаря и пациента чрез системата на договаряне на финансирането.

Постигането на поставените мисия и основни цели е осъществимо със сключеният договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ със РЗОК  -Шумен, с който дружеството се представя на пазара на задължителното здравно осигуряване, и му дава възможност за набиране на финансови ресурси.

Дружеството  разширява обема на работа по договори с доброволни здравноосигурителни дружества, като “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД се превръща  в основен партньор на доброволния здравноосигурителен пазар в Област Шумен. Към момента са сключени договори с 6 фонда, като реално дейност се осъществява с 2 от доброволните дружества – “Закрила” и “Надежда”.

2.2. Технически потенциал

В кабинетите и лабораториите на МЦ се осъществяват компетентно предвидените в предмета на дейност здравно – промотивни, профилактични, диагностични и лечебни процедури.

Активната компонента на материалните ресурси на дружеството е медицинското оборудване, което има съществено значение за пазарното развитие и сключване на по-обемен договор с РЗОК.

“Медицински център МБАЛ- Шумен” ЕООД разполага с апаратура, предоставена за безвъзмездно ползване от страна на едноличния собственик.                Допълнително използва на договорен принцип, срещу заплащане на наем, диагностична апаратура, с която е оборудвана и разполага “МБАЛ- Шумен” АД.

Оценката на техническия потенциал на лечебното заведение е задоволителна. Заведението разполага с апаратура, чрез  която  може да задоволява основните изисквания на пациентите. Също така, лечебното  заведение   – към настоящия момент – няма съществени разходи, свързани с покупка и поддръжка на материалните активи, което е благоприятно по отношение на финансовото му състояние  в краткосрочен план. Следва да се посочи обаче, че дружеството трябва да има  предвид бъдещи възможности за подобряване на общото си техническо  – материално състояние, както и да предвиди възможности за покупка на нови активи.

2.3  Кадрови потенциал

Най-ценната част от ресурсите на Центъра е висококвалифицирания медицински персонал. Ефективното използване на квалифицирания медицински и немедицински труд е в основата на конкурентоспособността на лечебното заведение.

Лечебният процес през 2007 г. се осъществя  от 24 лекари от 14 различни специалности, като по договор с РЗОК -Шумен работят  16 лекари от 10 специалности.   3 от лекарите участват в дейността МЦ на основен трудов договор , а останалите по граждански договори, 1 по договор за управление.             Другата част от персонала включва: технически сътрудник – 1, медицински сестри – 4, рентгенови лаборанти – 1, санитари – 1, административен персонал (Управител, гл. счетоводител, касиер – счетоводител) – 3.

Във връзка с намаление обема на работа по договор с РЗОК – Шумен са  прекратени трудовите взаимоотношения с 1 лекар от специалност “Клинична лаборатория”, магистър- фармацевт, клиничен лаборант, акушерка и санитар.

Може да се направи обобщението: дружеството е обезпечено с кадрови потенциал. Тъй като лечебното заведение  е разположено в областен град, при това  – в близост  до висше медицинско учебно заведение /Варна/, то няма перспективи за липса на кадри, което се определя благоприятно за бъдещето му развитие.

2.4. Финансово състояние

Към момента на изготвянето на курсовия проект, дружеството има публикуван отчет само до 2006 г, ето защо, финансовото му състояние ще се представи на базата на този отчет.

Балансовата стойност на дълготрайните активи на “Медицински център

МБАЛ – Шумен” ЕООД към 31.12.2006 г. e 4 475 лв, като в  дейността на “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД са ползвани дълготрайни материални активи, собственост на “МБАЛ – Шумен” АД,  предоставени по договори за безвъзмездно ползване или за отдаване под наем.

Приходите на “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2006 г. възлизат на 159 406,21 лв. и са намалели спрямо 2005 г. с 27 %. Главна причина за това е отказът да бъде подновен договорът по НРД 2006 от страна на РЗОК – Шумен за пакети “Клинична лаборатория”, “Физиотерапия и рехабилитация”, “Акушерство и гинекология”, за извършване на ВСД от пакет “Гастроентерология”, а от страна на РЦЗ – Шумен  е отказана регистрация по чл.

81 , ал. 3 от ЗЛЗ на лекарите- специалисти по “Очни болести”, работещи към МЦ.

Това нанася  неочакван удар на финансовата стабилност на търговското дружество, но благодарение на предприетите мерки по оптимизиране на разходите чрез намаляване на заетите щатни длъжности и преминаване от трудови към граждански договори с част от работещите лекари-специалисти от една страна и търсенето на нови източници на финансови приходи от друга, кризата  е преодоляна.

Приходите от медицински услуги за отчетния период са 157 015 лв., от които:

– приходи по договор с РЗОК – Шумен – 116 099 лв.

– приходи по други договори и оказани медицински услуги на юридически лица – 240271 лв

приходи от потребителски такси по чл. 37 ал. 1 от Закона за здравното осигуряване – 10 855 лв.

– приходи от платени прегледи и изследвания на пациенти–5 790 лв.

Отчетени са 2 078 лв. приходи от наеми на помещения и 310 лв. приходи от начислени в повече отпуски и осигурителни вноски върху тях и други приходи

Основният източник за финансиране на дейността на дружеството и през 2006 остава РЗОК – Шумен, чрез сключения с “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД договор за специализирана извънболнична медицинска помощ.             Приходите на дружеството от РЗОК – Шумен за 2006 г. обаче са намалели от 185 965,41 лв. за 2005 г. на 116 099,33 лв. за 2006 г., т.е. с 38 %. Това се дължи на посоченият по-горе отказ за сключване на договори по определени пакети дейности от страна на РЗОК – Шумен. Като мотив за отказа е липсата на собствена апаратура от страна на лечебното заведение, а за специалистите по очни болести – запълнена здравна карта на Област Шумен.

Относителният дял на приходите от РЗОК в общите приходи на дружеството обаче също намалява – за 2006 г. той е 72,83 % от общите приходи, спрямо 85,03 % за 2005 г. и 90,20 % за 2004г. Това е резултат от намерените други източници за финансиране на дейността / договори с доброволни здравноосигурителни дружества, служби за трудова медицина и др./

Приходите от потребителски такси по чл.37 ал.1 от ЗЗО са намалели спрямо предходната година с 465 лв. Незначителното им намаление е резултат на намаления брой пакети по специалности,  по които се работи по договор с НЗОК.

През 2006 г. значително намаляват приходите от директни плащания на пациенти за извършени прегледи и изследвания. От 11 325,14 лв. за 2005 г. техният размер се намалява на 5 790,40 лв. за 2006 г. Главна причина за това е прекратяването на работата на клинична лаборатория. Приходите по договори за оказана медицинска помощ с други юридически лица извън РЗОК -Шумен се увеличават от 2 867 лв. за 2004 г., 5 994 лв. за 2005 г. на 23 977 лв. за 2006г. Относителният им дял също бележи ръст – от1,35 % за 2004 г., 2,74 % за 2005 г. на 15,04 % за 2006г.

Разходите на “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2006 г. възлизат на 160 559,76 лв. и са с 27,3 % по-ниски спрямо 2005 г

Най – голямо перо в разходите на “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2006 г. отново са разходите за възнаграждения на персонала – 73 247 лв., или 45,62 % от общите разходи на дружеството. Наблюдава се обаче намаление на относителния им дял спрямо 2005г. с 16 %.

Възнаграждения по граждански договори през 2006г. са 30 181 лв., или увеличение спрямо 2005г. с 16,10 %, причините за което бяха посочени по-горе. В “Други разходи за външни услуги” са включени разходи за абонаментно поддържане на медицинска техника и софтуер за 2 448 лв., разходи за комуникационни връзки за 1 559 лв., разходи за охрана на дружеството за 613 лв.,

стерилизация – 1 150 и други, като техния размер запазва относителния си дял. В перото “разходи за материали” са включени разходите за медикаменти, консумативи, лабораторни реактиви и консумативи, медицински формуляри и други. За 2006 г. тези разходи възлизат на 18 284 лв. и представляват 11,39 % от общите разходи на дружеството.

През 2006 г. “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД ползва помещения, апаратура и инвентар по договори за наем и заем за послужване с “МБАЛ – Шумен” АД.

Анализът на вземанията и задълженията към 31.12.2006 г. показва, че дружеството не може напълно да покрие текущите си задължения с наличните си парични средства и краткосрочни вземания.

Като резултат от цялостната дейност през 2005 г. “Медицински център МБАЛ – Шумен” ЕООД е реализирал счетоводна загуба в размер на 1153 лв., дължаща се на факта, че счетоводните разходи на дружеството превишават приходите с 0,72 %.

Анализът на приходите и разходите на дружеството за 2006 г. показва необходимостта от предприемане на мерки за намаляване на разходите чрез по- ефективно използване на наличните ресурси, както и увеличаване на приходите на дружеството чрез подобряване на дейността, търсене на нови източници на

финансиране и полагане на усилия за разширяване обхвата на договора с РЗОК.

По-важните показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на дружеството през 2006 г. показват лека тенденция в положителна посока спрямо 2005г. на ефективността на използване на наличните ресурси. Финансовият резултат за отчетния период е загуба и коефициентите на рентабилност и на капитализация на активите са отрицателни величини.

Показателите за рентабилност характеризират ефективността на приходите от продажби, на собствения и на привлечения капитал, както и на активите на дружеството:

Коефициентът на рентабилността на приходите от продажби е отношение на финансовия резултат към нетния размер на приходите от продажби и за 2006 г. е –0,01 / равен на този за 2005г. /.

Коефициентът на рентабилност на собствения капитал – отношение на финансовия резултат към собствения капитал е –0,17 / за 2005г – – 0,29/.

Коефициентът на рентабилност на пасивите – отношение на финансовия резултат към пасивите е -0,05 / за 2005 – – 0,08

Коефициентът на капитализация на активите – отношение на финансовия резултат към сумата на реалните активи е –0,04, т.е. през отчетния период губим 4 лв. от 100 лв. налични активи / 6 лв. за 2005г./.

През 2006 г. дружеството поддържа добро ниво на своята способност да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, което е видно от показателите за ликвидност. Коефициентът на обща ликвидност – отношение на краткотрайните активи към краткосрочните задължения е 1,09, при 1,0 за 2005г. Коефициентът на бърза ликвидност представлява отношение на сбора от краткосрочните вземания, краткосрочните инвестиции и паричните средства към краткосрочните задължения и за 2006 г. е 1,09 спрямо 0,96 за 2005 г. Той показва, че с наличните си краткотрайни активи дружеството може бързо да покрие 109 % от краткосрочните си задължения.

Коефициентите на незабавна и абсолютна ликвидност са 0,27 и показват, че с наличните си парични средства дружеството може да покрие незабавно 27 % от краткосрочните си задължения.

Разходите на дружеството превишават приходите му и коефициентът на ефективността на разходите е под единица – 0,99, т.е с 1 лв. разходи са реализирани 0,99 лв. приходи, което показва неефективно извършване на разходите през годината.

Коефициентът на ефективността на приходите е 1,01, т.е. за реализирането на 1 лв. приходи през отчетния период са вложени 1,01 лв. разходи. Коефициентът на финансова автономност представлява отношение на собствения капитал към пасива и за 2006 г. е 0,27 спрямо 0,29 за 2005 г., което показва намаление на финансовата автономност на дружеството през годината.

Коефициентът на задлъжнялост е отношение на пасива към собствения капитал и за 2006 г. е 3,67, спрямо 3,29 за 2005 г.

Периодът на събиране на вземанията на дружеството е 36 дни, а периодът на погасяване на задълженията – 0,09 дни.

3. Анализ и оценка на факторите на влияние на околната среда

3.1. Макросреда –  политическа, икономическа, демографска, технологична, културна среда

На първо място, трябва да се посочи, че дейността на дружеството е зависима от  политико –правните фактори  на макросредата –  това е здравното законодателство, наличието на здравни стратегии, създадени от правителството на страната и други. В този смисъл, както е известно, съществуват значими проблеми, свързани с неуредените въпроси на реформата в здравеопазването.           Според последната редакция на здравната стратегия, силните, слабите страни, възможностите и заплахите, стоящи пред здравеопазването у нас са посочени на таблицата:

Таблица  1. Анализ
на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за системата на здравеопазване
(SWOT анализ)

Силни страни Слаби страни
  Наличие на административен, изпълнителски и научен капацитет за извършване на реформа в здравната система;   Недостатъчно информиране на гражданите за правата на здравно осигурените и пакетите от услуги, които НЗОК предоставя;
  Макроикономическа стабилност и устойчив растеж;   Насочване на средства предимно за лекуване, а не за предприемане на мерки за профилактика на болестите;
  Включване в европейската здравна система.   Нецелесъобразно използване на финансовите ресурси;
  Различия в качеството и затруднен достъп до здравните услуги;
  Неефективна координация в здравната система и недобро управление на болниците;
  Слабо използване на природните ресурси;
Възможности Заплахи
  Повишаване на информираността на
ползващите здравни услуги;
  Възникване и разпространение на епидемии и пандемии;
  Предстоящо членство в ЕС и включване в европейската здравна система.   Екологични кризи и катастрофи в страната и извън нея;
  Планиране на необходимостта от медицински специалисти по вид дейности в дългосрочен период, съобразно потребностите на населението от определена здравна помощ.   Застаряващо население.
  Увеличаване на възможностите за специализация и продължаващо обучение на изпълнителите на медицинска помощ.
  Използване на благоприятните географски климатични условия за развитие на балнеологията и лечебния туризъм.
  Използване на програмите  на ЕС за постигане целите на реформата.
  Развитие на дейностите свързани с долекуване, рехабилитация и грижи за възрастни хора;
  Разширяване на възможностите на здравната система за реагиране при кризисни ситуации;
  Въвеждане на електронно здравеопазване.

Успоредно с идентификацията   на силните и слабите страни, заплахите и възможностите съществуват и стратегически цели на развитие на българското здравеопазване, които могат да се видят на таблицата:

Таблица  2. Стратегически цели на развитие

Девиз: “Здрава нация с добър достъп до здравни услуги с високо качество”
Стратегическа цел 1: “ Подобряване здравето на нацията ” :
  Повишаване информираността на гражданите за здравословния;

  Оптимизиране на дейностите по опазване на общественото;

  Въвеждане на система за национален мониторинг на здравето;

  Подобряване на условията в домовете за медико-социални;

  Развиване на балнеологията и здравния туризъм.

Стратегическа цел 2: “Предоставяне на качествени и гарантирани здравни услуги” :
  Повишаване на качеството и ефективността на здравните услуги;

  Усъвършенстване на системата за акредитация на лечебните заведения;

  Подобряване на достъпа до здравни услуги.

Стратегическа цел 3: “Оптимизиране на първичната извънболнична помощ” :
  Усъвършенстване на механизмите на заплащане;

  Решаване на проблемите с медицинската помощ при спешни състояния;

  Ясно определяне на отговорностите между първичната и специализираната медицинска помощ;

  Усъвършенстване на механизмите за предоставяне на дентална помощ с акцент върху децата.

Стратегическа цел 4: “Оптимизиране на здравната мрежа” :
  Подобряване на взаимодействието между болничното и извънболничното обслужване;

  Подобряване и укрепване на болничния мениджмънт;

  Преструктуриране и оптимизиране дейността на болниците:

  Усъвършенстване на механизмите за заплащане в лечебните заведения за болнична помощ;

Стратегическа цел 5: “Провеждане на прозрачна и справедлива лекарствена политика”
  Подобряване информираността на пациентите;

  Осигуряване на качеството, извършване на стриктен контрол върху цените и въвеждане на справедлива система на реимбурсиране на лекарствата и медицинските изделия;

  Информиране за правилната употреба на лекарства и провеждане на рационална лекарствена терапия.

Стратегическа цел 6: “Планиране, организиране и развитие на човешките ресурси в системата на здравеопазването” :
  Планиране, подбор и подготовка на човешките ресурси;

 Повишаване на професионалната квалификация и продължаващо обучение;

  Развитие на изследователския капацитет и участие на медицинската наука в мрежата на европейските програми за научно- изследователска дейност.

Стратегическа цел 7: “Електронно здравеопазване” :
  Изграждане на интегрирана информационна система за обмен на информация между заетите в сферата на здравеопазването;

  Стандартизация и информационна сигурност.

Стратегическа цел 8: “Осигуряване на финансова стабилност и устойчивост на националната система на здравеопазване” :
  Усъвършенстване на модела на задължително здравно осигуряване;

  Гарантиране на финансовата устойчивост на Националната здравноосигурителна каса като единен платец на дейностите от обхвата на задължителното здравно осигуряване;

  Развитие на доброволното здравно осигуряване и въвеждане на регламентирано доплащане.

Стратегическа цел 9: “Ефективно прилагане на европейското законодателство и използване на фондовете на Европейския съюз”:
  Изграждане на административен капацитет и използване на структурните фондове на Европейския съюз за инвестиции в сферата на здравеопазването.

По отношение на икономическите фактори, следва да се прибави, че икономическата конюнктура у нас е стабилизирана, но съществуват проблеми, свързани с финансирането на здравеопазването, като преодоляването на тези проблеми е в зависимост от политико- правните фактори.

Социалните и демографските  фактори оказват също значително влияние върху дейността на заведението.   От една страна, в област  Шумен има спад на населението, което е характерно за цялата страна. От друга страна – предвид различни условия – общия здравен статус на населението не се променя значително. Демографските фактори –предвид намалението на броя на населението имат по –скоро неблагоприятно въздействие върху дейността на дружеството.

Технологичната среда е свързана с наличната или използвана апаратура в дружеството и нейното възможно обновяване, което предвид на бързото развитие на медицинската техника е задължително за лечебното  заведение.

Следователно, от изнесените данни могат да се направят следните изводи, свързани с макросредата на лечебното заведение:

–          въпреки продължаващата реформа в здравеопазването, съществуват много неуредени проблеми и въпроси, като голяма част от тях са приоритет на социалната политика и изискват интегрирани усилия, свързани с развитието на здравната система;

–          реформата в страната е обезпечена с декларативни намерения, както и с ясно дефинирани цели, които способстват за постигане на по- добри резултати, свързани с общия здравен статус на населението в страната;

–          както е видно, като особено благоприятни фактори за развитие се очертават наличието на възможности и фондове за ползване на програми на ЕС,  но самото членство на страната в ЕС поставя и изисквания – необходимост от висок административен капацитет и други;

–          като цяло, към момента, макросредата е по-скоро с тенденции към подобряване, предвид наличието на възможности за използване на финансови ресурси и предвид необходимостта от въвеждане на е- здравеопазване и спазване на изискванията на ЕС.

3.2. Микросреда на лечебното  заведение

3.2.1 Анализ и оценка на пазарните възможности

На следващата таблица са представени пазарните възможности на лечебното заведение:

Таблица  3. Таблица на Ансофф

Предлагани медицински услуги Нови услуги
Съществуващи пазари Стратегия на увеличаване на пазарния дял Стратегия за разработване на нови продукти
Нови пазари Стратегия на разработване на нови пазари Стратегия на диверсификация

Съществуващите пазари на дружеството  са ситуирани предимно в Област Шумен. Дружеството не предвижда навлизане на нови пазари, извън областта. По отношение на новите медицински услуги, то те са в пряка зависимост от сключваните договори с  РЗОК, както и от описаните в предходната точка  политико –правни фактори.

3.2.2. Анализ и оценка на доставчиците

Лечебното заведение използва следните начини за доставка на медицинско оборудване и краткотрайни активи:

– чрез закупуване от регионалните мрежи на големи фармацевтични и медицински  компании, имащи представителства у нас;

-чрез сключване на договори за  доставка с регионалните представители на  големи фармацевтични и медицински  компании.

В първия случай,  логистичните процеси се осъществяват на базата на изчисляване на необходимите  запаси и активи и се поръчват и закупуват непосредствено  от складовете на компаниите. Във втория случай се сключват договори с доставчиците, като въз основа на тези договори се  получават директно в лечебното заведение  необходимите материали и запаси. Към момента, установените договорни отношения са максимално подходящи за развитието на лечебното заведение и дружеството не предвижда тяхната промяна в средносрочен период.

3.2.3. Анализ и оценка на конкурентите

По отношение на микросредата на дружеството, следва да се разгледа и изградената здравна мрежа в община и област Шумен, защото основния пазарен сегмент на дружеството е от  този регион, а изградените заведения се явяват основен конкурент на дружеството.

Териториалното разположение на публичната и частната лечебна мрежа в област Шумен и планирането на нейното развитие са регламентирани с разработената областна и национална здравна карта, които се актуализират периодично, съгласно Закона за лечебните заведения.

В направената през 2004 год. съгласно чл. 34 ал. 2 от ЗЛЗ актуализация на областната здравна карта,  броят на индивидуалните практики за първична извънболнична медицинска помощ (ИП за ПИМП) в област Шумен е 134 .

От тях към 31.12.2006 год. са заети 105, което е с 3 по-малко от 2005 год. Най-голям процент незаети практики има в общ. Каолиново – 45% (4 незаети от общо 9), общ. Каспичан – 40% (2 незаети от общо 5 ИП), общ. Венец и Хитрино – 33% (с 2 незаети от общо 6). Пациентите от населените места с незаети лекарски практики се обслужват от лекарите с практики по съседство, но това води до увеличаване на средния брой обслужвано население, затруднен достъп до навременна медицинска помощ, влошаване на качеството на оказаната медицинска помощ.

През 2006 год. функциониращите групови практики за първична медицинска помощ – ГП за ПИМП са 6, една от които е новосъздадена,117 са индивидуалните практики за първична дентална помощ – ИП за ПДП.

През 2007  година специализирана извънболнична медицинска помощ в областта е осъществявана от 144 индивидуални практики – ИП за СИМП, 6 групови практики – ГП за СИМП, 1 индивидуална практика за специализирана дентална помощ – ИП за СДП, 14 медицински центъра – МЦ, 1 дентален център – ДЦ, 1 диагностично консултативен център – ДКЦ, 6 медико-диагностични лаборатории – МДЛ, 16 медико-технически лаборатории – МТЛ и 3 хосписа.

Разпределението на ЛЗ по общини показва висока концентрация на медицински специалисти в областния център – 75 % от всички ЛЗ на областта са позиционирани в гр. Шумен, 8,3 % в гр. Нови Пазар, 5,6 % в гр. Велики Преслав. Най-слабо медицински осигурени за 2006 год. отново са жителите от община Венец, където  са работили само 3 ОПЛ.

228 е общият брой на лекарите, оказвали извънболнична специализирана медицинска помощ, като основанията за  регистрация са: по чл.40 от ЗЛЗ, назначени в ЛЗ физически лица и лекари от болничната помощ, регистрирани съгласно изискванията на чл.81, ал.1 и ал.2 от ЗЛЗ. Така сравнявайки броят на лекарите от ЛЗ за СИМП по областна здравна карта и фактически работилите през 2006 год. лекари- специалисти, се констатира недостиг в извънболничната помощ по специалностите: вирусология, имунология, клинична алергология, клинична токсикология, нуклеарна медицина и всички дентални специалности. Осигуреността по специалностите: акушерство и гинекология, детски болести, микробиология, пневмология и фтизиатрия,  хирургия, кардиология надхвърля двукратно залегналия в здравна карта изискуем минимум от специалисти в извънболничната помощ.

На територията на областта са структурирани и работят 172  здравни кабинети в детски заведения и училища. В тях се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. 1 лекар, 22 медицински фелдшери, 7 акушерки и 70 медицински сестри осъществяват своята дейност в тясно сътрудничество с медицинските специалисти от АПМП от съответните населени места.

Структурата на ЛЗ за болнична помощ  остава непроменена – 3 многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) – в гр. Шумен, гр. Нови пазар, гр. Велики Преслав; 3 диспансера със стационар – Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар (МДОЗС), Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар (ОДПФЗС), Областен диспансер за кожни и венерологични заболявания със стационар (ОДКВЗС); Държавна психиатрична болница (ДПБ) с. Царев брод.

В  лечебните заведения за болнична помощ на областта –                                                                                                                                                                                                                                                                         3 МБАЛ, 3 диспансера със стационар и 1 ДПБ са разкрити общо 1025 легла, което е с 46 легла по-малко от 2005 год. и тенденцията за по-ниска осигуреност на населението в областта с болнични легла (51,9 на 10 000) в сравнение със средната за 2006 год. за страната – 59 на 10 000, се задълбочава. За изминалата година в резултат на преструктуриране на легловия фонд на ЛЗ за болнична помощ е намалял броят им в МБАЛ-Шумен от 405 на 385, МБАЛ В. Преслав – от 81 на 75 , МБАЛ Н. пазар – от 100 на 90 и на МДОЗС – от 135 на 125. Без промяна остават броя легла в ДПБ, ОДПФЗС, ОДКВЗС, съответно – 270, 60, 20.

Чувствително е намалял броят на:

–          терапевтичните болнични легла (2004 год. – 93; 2005 год. – 87; 2006 год.- 49) за сметка на увеличението на профилираните терапевтични легла: кардиологични – 2004 год. – 35; 2005 год. – 29; 2006 год. – 40; гастроентерологични – 2004 год.-15; 2005 год.-18; 2006 год.- 21;

–          хирургични – 2004 год.-115; 2005 год.-110; 2006 год.- 90;

–          гинекологични – 2004 год. – 52; 2005 год.- 47; 2006 год.- 37;

–          родилни – 2004 год.- 41; 2005 год.-29; 2006 год.- 26;

–          неонатологични – 2004 год.- 41; 2005 год.-31; 2006 год.- 31;

–          инфекциозни – 2004 год.-25; 2005 год.-20; 2006 год.- 15.

В 6 от МЦ на територията на областта има разкрити 21 болнични легла за наблюдение и лечение на болни до 48 часа.

Очертаващи се  основните тенденции в дейността на ЛЗ от област Шумен са:

–          намаляване броя на ЛЗ за извънболнична помощ в областта – ПИМП и СИМП;

–          затруднен достъп до специализирана медицинска помощ;

–          намаляване на общият брой болнични легла на фона на по-ниска от средната за страната осигуреност на населението с болнични легла на 10 000 души население;

–          намаляване на използваемостта на леглата в ЛЗ за БП при стойности по-високи от средните за страната;

–          намаляване на броя обслужени пациенти в ЛЗ за БП;

–          увеличен обем на дейността на ПДКО на ЛЗ за БП при увеличен обем на  обслужено детско население;

–          увеличена заболеваемост, болестност и леталитет от социално-значими заболявания;

–          намаляване броят на извършените аборти в ЛЗ на областта;

–          преструктуриране на легловия фонд с цел повишаване ефективността на  лечебната дейност на ЛЗ;

–          спад на осигуреността на населението с висши медицински кадри.

Ако анализът се насочи само към общината, то следва да се каже, че зздравеопазването в общината е осигурено от добре развита мрежа от заведения за болнична и извънболнична помощ. Статистическата осигуреност с  болнични легла е 84,9/10000 жители, с лекари – 49,3/10000 и стоматолози – 7,4/10000 (при средно за страната: лекари 36/10000 и стоматолози – 8,3/10000).

В общината  има регистрирани 73 общопрактикуващи лекари (7,1/10000). Осигуреността по този показател е по-висока от средната за страната – 6,7/10000.

Лечебни заведенията за болнична помощ са 5:

•    Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен АД. В структурата на МБАЛ са и: ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия и РЕЛКК – Районна експертна лекарска консултативна комисия (за деца до 18 год.).

•    Диспансери – 3: Областен диспансер за онкологични заболявания – Шумен ЕООД, Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Шумен ЕООД, Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Шумен.

•    Държавна психиатрична болница /ДПБ/ в с. Царев брод.

Останалата част от здравната мрежа на здравеопазването (лечебни заведения за извънболнична помощ, медицински центрове, лаборатории и др.) е представена от:

•    Диагностично- консултативен център “ДКЦ І – Шумен” ЕООД;

•  8 медицински центъра, от които 2 общински: „Медицински център І – Шумен” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина”ЕООД;

•    Стоматологичен център “Дент – Шумен” ЕООД;

•    6 медико -диагностични лаборатории;

•    14 медико- технически лаборатории, от които 1 общинска: “МТЛ I – Шумен” ЕООД;

•    Регистрирани са 62 индивидуални практики за първична медицинска помощ и 5 – за групова медицинска помощ;

•    Специализираната извънболнична помощ е представена от 139 индивидуални и 7 групови практики;

•    Център за спешна медицинска помощ – ЦСМП;

•    Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – РИОКОЗ;

•    Районен център по здравеопазване – РЦЗ;

•    Дом за медико-социални грижи за деца – ДМСГД;

•    В училищата и детските градини са разкрити 40 здравни кабинета;

•    Функционират 7 детски ясли и 3 млечни кухни.

В общината се работи активно по различни проекти и програми в областта на здравеопазването, свързани най-вече с профилактиката: от 3 години Общината работи по Програма за кариес профилактика у деца чрез приемане на флуорирано мляко. През месец юни 2005 г. е открит Общински здравен център за информация, консултации и образование.

Община Шумен е първата в страната, в която работи подобен център за профилактика и контрол на СПИН/ХИВ, наркотици, рисково сексуално поведение сред младите хора на възраст до 25 години. Дейностите се финансират от Министерство на здравеопазването и международни организации, както и допълващо от общинския бюджет.

Единствен в страната е и Общинският социален стоматологичен стол, в който се обслужват деца, социално слаби и възрастни хора.

На територията на общината има 9 общински лечебни заведения – еднолични дружества с ограничена отговорност и едно лечебно заведение – акционерно дружество с общинско участие. Повечето общински лечебни заведения за извънболнична помощ имат стабилни пазарни позиции. При “МЦ І – Шумен” ЕООД и “МЦРСМ – Шумен” ЕООД има проблеми с конкурентоспособността, избора на пазарно поведение и перспективи за развитие.

Основните проблеми в сферата на болничната помощ са:

>         незадоволително състояние на сградния фонд;

>         амортизирана апаратура;

>         невъзможност да се отделят достатъчно средства за ремонт и закупуване на нова.

Проблемът е значим и поради необходимостта, лечебните заведения да изпълняват новите изисквания на националните медицински стандарти в различните специалности. Необходимият финансов ресурс надхвърля възможности на лечебните заведения и общината, което налага формулиране на приоритети, мобилизиране на ресурс и изработване на инвестиционна програма.

Участието на община Шумен в “МБАЛ- Шумен” АД формира траен ангажимент и задължения в посока финансирането му за строително-ремонтни дейности и диагностично- лечебна апаратура. По отношение на строително-ремонтните дейности за приоритетни се приемат основния ремонт на детско отделение и пребазирането на инфекциозно отделение.

Определените с Областната здравна карта лекарски практики в Община Шумен са заети без изключение. Проблем остава достъпът до здравни услуги за 14723 лица (14.4% от населението на общината), които нямат редовни здравни осигуровки.

Здравните потребности на населението на общината следва се считат за значими, което определя проблемите на здравето и дейностите в здравеопазването като приоритетни за Община Шумен. В общината е приета и се изпълнява програма “Общинска здравна политика 2004- 2007”, която е резултат на обществен консенсус.

Съществен конкурент е МБАЛ- Шумен АД, като това лечебно заведение разполага с по –модерна база, има стабилно финансово състояние и установени традиции при обслужване на пациентите.

Следователно, по  отношение на микросредата на лечебното заведение, може да се каже следното:

– първо, общината и областта са добре обезпечени с лечебни заведения, което предполага наличие на по –висока конкуренция за изследваното лечебно заведение;

– второ, съществуващите проблеми са идентични за  здравния сектор в страната и  следва да бъдат отстранявани както чрез стратегия за подобряване на здравеопазването на централно ниво, така и чрез локални управленски стратегии.

За да се идентифицира вътрешната среда на лечебното заведение е проведена анкета с 5 – ма от членовете на ръководството. Резултатите от анкетата могат да се видят като приложение към настоящата разработка. Общият извод е, че заведението следва да работи в насока към подобряване на качеството на услугите и продуктите си, както и към повишаване на общата конкурентоспособност на заведението.

4.  SWOT анализ и извеждане на възможностите за стратегическо развитие на лечебното заведение

Въз основа на представените данни може да се направи следния SWOT анализ на лечебното заведение:

Силни страни:

Þ      налична  база;

Þ      обучен персонал;

Þ      ясно изградена структура на медицинския продукт;

Þ      дефинирани  договорни отношения;

Þ      конкурентоспособност, дължаща се на оборудването, местоположението и обслужването.

Слаби страни:

Þ      липса на маркетингова стратегия;

Þ      силна зависимост от въвежданите  законодателни изисквания;

Þ      липса на ясна позиция по отношение на управление на качеството;

Þ      не особено силно  присъствие на допълнителните услуги в общото предлагане;

Þ      нестабилно финансово състояние;

Þ      зависимост от РЗОК и сключваните договори с институцията.

Възможности:

Þ      осигуряване на  средства за провеждане на масивна рекламна кампания;

Þ      увеличаване на допълнителните медицински услуги и съответно и  продажби;

Þ      въвеждане на СУК;

Þ      акредитиране.

Заплахи:

Þ      промяна на законодателството и въвеждане на по – стриктни изисквания.

Þ      проблеми, свързани с общото развитие на предлагането на медицински услуги у нас.

5. Насоки и предложения за стратегическо развитие на лечебното заведение

Основните цели, стоящи пред дружеството през следващите отчетни периоди са:

>         По-нататъшно развитие и разширяване на МЦ като пазарен субект с пазарна автономия.

>         Повишаване на икономическата ефективност от дейността, на база контрол на разходите при наличните финансови възможности и търсене на допълнителни източници за финансиране.

>         Целите на лечебното заведение съответстват на ценностите на националната здравна политика и очакванията на обществото. Дейността в МЦ се осъществява в съответствие с етичният кодекс на съсловната организация на лекарите в България.

Дългосрочни цели на “Медицински център МБАЛ-Шумен” ЕООД :

>         Подобряване на здравното състояние на населението от обслужвания регион и удовлетворяване на потребителите;

>         Нарастване на продуктивността на човешките и технологични ресурси в здравната система.

>         Съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването чрез балансиране на интересите на лекаря и пациента чрез системата на договаряне на финансирането .

>         Създаване на управленска концепция за здравен маркетинг

Средносрочни цели на “Медицински център МБАЛ -Шумен” ЕООД са:

>         Постигане на висока степен на професионализъм, ефективно
използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето.

>         Утвърждаване и разширяване на ареалите на договаряните услуги и дейности с РЗОК и изграждане на договорни отношения с фондове за доброволно здравно осигуряване и други организации.

>         Оптимизиране на разходите за материална издръжка чрез реализиране на проект за обхващане на недостатъчно използваните налични мощности – материални и човешки ресурси и предлагане на нови видове здравни услуги за завладяване на нови пазарни ниши в района.

Краткосрочни цели на “Медицински център МБАЛ-Шумен” ЕООД са :

>         Стабилизиране на финансовото състояние, закупуване на нови
компютърни конфигурации, подобряване квалификацията на висш и среден медицински персонал;

>         Създаване на лечебен и работен процес, за оптимизиране разходите и ползите;

>         Осигуряване на населението с широк спектър от здравни услуги.

Ръководството на Центъра вижда реализирането на основните цели, чрез поетапно и реално изпълнение на пакет от задачи.

Основните задачи,  стоящи пред дружеството, имат за цел да изградят основите за превръщането му в модерно, успяващо и предлагащо качествени извънболнични услуги лечебно заведение.

Най-важните от тях в хронологичен порядък са следните:

Þ      Непосредствени /краткосрочни/ задачи

>         Разширяване на съществуващите и въвеждане на нови методи на диагностика и лечение.

>         Разширяване обхвата на договора с РЗОК – Шумен.

>         Разширяване обема дейност по договори с доброволни здравноосигурителни дружества / сключване на договор с ТВІ здравно осигуряване, стартиране дейността с фонд “Доверие” и разширяване на дейността с досегашните партньори /

>         Разширяване на дейността чрез сключване на договори със спортни
клубове на територията на областта за медицинско обслужване./ ниша при предстоящото закриване на медицинския център по спортна медицина и рехабилитация.

Þ      Дългосрочни задачи:

>         Реализиране на набелязаната инвестиционната програма в основните приоритетни области за обновяване на медицинското оборудване, компютризиране на базите и софтуерното им обезпечаване за повишаване качеството на оказваните медицински услуги.

>         Утвърждаване на системни договорни отношения с РЗОК, фондове за доброволно здравно осигуряване и други организации за оказване на доболнична помощ на здравно осигурени лица и за други медицински дейности срещу адекватно и разширяващо се финансиране;

>         Осигуряване на населението с максимален пакет от здравни услуги.

С оглед разширяване и завладяване на нови пазарни позиции се предвижда създаване на управленска концепция за здравен маркетинг. Предстои разработване на програма за провеждането на системни проучвания на нагласите, нуждите, удовлетвореността от качеството на предоставяните медицински услуги.

Ръководството на “Медицински център МБАЛ-Шумен” ЕООД ще активизира контактите си с медии и други организации с цел утвърждаване на имиджа на лечебното заведение в публичното пространство;

При решаването на посочените задачи се разчита на използването на натрупания опит, квалификацията на медицинския и немедицинския персонал, на наличните и привлечени материални и финансови ресурси, поддръжка на инициативите от страна на управителните органи на собственика на дружеството.

Обявените от дружеството цели, задачи и приоритети са хармонизирани с характеристиката на заведението, с наименованието му, с предмета и съдържанието на неговата дейност. Реално осъществими са в инвестиционен, организационен, вътрешно- комуникативен и професионално – квалификационен план.

6. Приложение

Въпрос Отговори Резултати
/Получени отго –

вори/

1 Кои са най -слабите места на управлението на МБАЛ
/ моля посочете три отговора/
Липса на СУК 5
Липса на акредитация 5
Липса на единни цели 0
Липса на външни източници на финансиране 5
Слаба реклама 5
2 Кои са най -силните места на управлението на МБАЛ
/ моля посочете три отговора/
Добре  обучен персонал 5
Ясни и единни цели 0
Традиция при обслужването на пациенти 5
Висока медицинска етика 5
Месторазположение 0
3 Какви промени се планират в МБАЛ /Моля посочете три отговора/
Свързани с персонала 0
Свързани с базата 0
Свързани с партньорите 5
Свързани с продуктовата структура 0
Свързани с финансирането 5
4 Къде трябва да насочи вниманието си приоритетно ръководството на МБАЛ
/Моля, посочете три отговора/
Към мотивирането на персонала 0
Към външното финансиране 5
Към подобряване на отношенията с партньори 5
Към въвеждане на СУК 5
Към повишаване на общата конкурентоспособност 0
5 С кои партньори следва да се повиши взаимодействието на МБАЛ
с РЗОК 0
със здравно – осигурителните дружества 5
с общинската власт 5
с централната  власт 0
други 5
6 Какви анализи се провеждат в дружеството
Финансово -счетоводни 5
Макроанализи 0
Маркетингови анализи 0
Други 5
7 Какви заплахи стоят пред  МБАЛ
Свързани с финансите 5
Свързани с персонала 0
Свързани с качеството 5
Други 0
8 Как ще се отрази влиянието на външната среда
върху МБАЛ през настоящата година
Благоприятно 2
Неблагоприятно 3
Без значение 0
9 Как ще се отрази влиянието на конкурентите
върху МБАЛ през настоящата година
Благоприятно 2
Неблагоприятно 3
Без значение 0
10 Дайте обща оценка за средата, в която работи МБАЛ
Благоприятна 0
С тенденции към подобряване 4
Неблагоприятна 1

Литература:

  1. Андреасен, А., Ф. Котлър, Стратегически  маркетинг  за нестопанските организации, Класика и стил, С., 2005
  2. Паунов, М., Стратегии на бизнеса, УИ  Стопанство, С., 2007
  3. http://www.mbal-shoumen.com/
  4. http://www.hospilinks2007.com/bg/abas5hst.php
  5. http://www.rcz-shumen.icon.bg/glavna.htm