Травми

Определение: травмата е нараняване, увреждане на част от човешкото тяло.Терминът травма включва всички анатомични и функционални нарушения на тъканите и органите причинени от травмени агенти. През последните години от общата хирургия се отделя травматологията-наука за лечение и изучаване на всички видове травми.

Механични агенти-травмите възникват в резултат на внезапно еднократно действие на различна по степен сила или многократно повтарящи се въздействия с по-малка сила на механичния агент. Механичните агенти действат директно и индиректно.

 • Директно-на мястото на попадане на удара тъканите се притискат от травмиращият агент  и при по-голяма сила се разрушават. В едни случаи е запазена целостта на кожата , а в други тя се разкъсва и се  получава рана. Освен при притискане травмите се получават и при теглене от механичния агент-тъканите се удължават до възможния предел на тяхната еластичност, след което целостта им се нарушава и те се скъсват.
 • Индиректно-възникват травми на отдалечено място в тялото. Пример: при падане от високо на крака, може да се получи фрактура на шийката на бедрената кост.

Физически агенти-травмите възникват в резултат на топлинна енергия и електрически – получават се  изгаряния (термична травма). Под въздействието на ниски температури възникват измръзвания.

Химични травмени агенти-основи, киселини, солите на тежките метали.

Оперативни травми-по време на операция са възможни травми. Пример: увреждане на n.radialis по време на кръвно наместване при фрактура на раменна кост; при преместване на болния след операция може да настъпи изкълчване на стави.

Биологични травми- причиняват се от ухапване на домашни животни и много рядко от хора в нетрезво състояние.

Родови травми- настъпват по време на раждане-получават се фрактури на кости, скъсване на мускул и др.

По своя характер травмите биват: открити и закрити.

 • Открити-поврежда се покривна тъкан

-контузна рана

-разкъсно-контузна рана

-открито смачкване

-порезна рана

-прободна рана

-рана от ухапване

-огнестрелна рана

 • Закрити-не се ангажират кожата и лигавиците.

-контузия

-отлепване на кожата и подкожието от апоневрозата

-подкожен емфизем

-закрито смачкване

-синдром на Bawoters – закрити смачквания на таза

Още се делят на проникващи и непроникващи

 • Непроникващи-засягат съответните стени в телесните кухини
 • Проникващи в  кухините-засягат се вътрешни органи.

Травмите още биват:

 • Комбинирани-засягат се 2 или повече телесни кухини: едновременно нараняване на бели дробове и черва
 • Единични
 • Множествени

Основни симптоми при травмите са:

 1. Болка
 2. Нарушаване нормалната структура на тъканите
 3. Кръвотечение

Тежестта на травмите в голяма степен зависи от външния агент. Пр: тъпите тела причиняват често закрити травми, а острите-рани. Външната среда в някои случаи също влияе за утежняване на травмата.Пр: през зимата поради охлаждане на организма в случай на травма пострадалите по бързо могат да изпаднат в шоково състояние. Опасни за раните замърсени с пръст, поради възникване на инфекции.

Опастности и усложнения:

 • -опастност за живота на болния-профузни кръвотечения, увреждания на жизненоважни органи(мозък, сърце и др.)
 • -ранни опастности и усложнения- няколко часа, дни и седмици след получаване на травмата –газова гангрена, тетатус
 • -късни усложнения се наблюдават в далечни срокове-хронични инфекции, хроничен остеомиелит, образуване на фистули, язви, цикатрикси, контрактури и др.