Методи и средства за дезинфекция в лечебните заведения

Дефиниции:

Дезинфекцията е профилактична дейност, която включва мероприятия за унищожаване или необратимо инактивиране на болестотворните микроорганизми във външната среда включително кожата и лигавиците на човешкото тяло, с цел да се прекъсне механизма на предаване на инфекцията и да намали микробната контаминация до ново безопасно за здравето на човека. Чрез методите на дезинфекция се унищожават всички видове микроорганизми освен споровите им форми.

Санитизация: означава рязко намаляване на микробната флора по даден обект на външната среда, например след измиване. Санитизацията предшества дезинфекцията.

Антисептика: унищожаване или препятстване развитието на микроорганизмите върху кожата и лигавиците на човека. Деконтаминацията включва отстраняване на отлагания  от всякакъв вид върху повърхностите плюс почистване и дезинфекция.

Защо се налага дезинфекция?

Болестотворните микроорганизми попаднали върху факторите на външната среда например за болниците: инструменти, повърхности, предмети за обгрижване на болния, медицинска апаратура, лесно попадат на нов възприемчив индивид.

Числовно представяне на размножаването на една бактерия чрез клетъчно деление.

Начало с 1 бактериална клетка, прието удвояване на всеки 30 минути.

Изходен брой-1

След 1 час-4

След 2 часа-16

След 3 часа- 64

След 4 часа- 256

След 5 часа- 1 024

След 6 часа- 4 096

След 7 часа- 16 384

След 8 часа- 65 536

След 9 часа- 262 144

След 10 часа-1 048 576

След 11 часа- 4 194 304

След 12 часа- 16 777 216

След 12 часа почти 12 милиона бактериални клетки.

В зависимост от целите  и задачите на дезинфекцията тя се разделя на:

1.Профилактична дезинфекция : Тя се провежда там, където наличието на патогенни микроорганизми е крайно нежелателно или съществува опасност от поява на огнище на зараза- лечебни заведения, хранителни заведения, обеззаразяване на водата. Профилактичната дезинфекция се извършва системно през определени интервали от време като част от противоепидемичния режим.

2.Огнищна дезинфекция: Тя се извършва в епидемичното огнище. Цели унищожаване на патогенните микроорганизми във външната среда, заобикаляща източника на инфекция.

1.1.  Текуща дезинфекция: през времетраене на болестта.

1.2.  Крайна дезинзфекция: след оздравяване, преместване или смърт на източника на инфекция.

ФАКТОРИ на влияние върху действието на дезинфекционните средства и методи:

-активно вещество

-съставки на приготване

-стойност на рН

-концентрация и време на въздействие

-темтература / съществуват 4 степени на резистентност на микроорганизмите/ , с увеличаване на температурата се увеличава и ефекта на въздействие на препарата

-количество и вид на “чуждите белтъци”

белтъчна грешка-влияние на белтъчните вещества върху дезинфекцията

-количество и вид на “сапуните”-грешка на сапуна / йодофорите не се смесват със сапуни/

-“достъп” на дезинфектанат

-дизайн на обектите /степен на замърсяване/

-механика / ефект на почистване/

ИЗИСКВАНИЯ кън химическите дезинфектанти:

-без или с нисък алергенен потенциал при вдишване или контакт

-да не са токсични

-да не влияят върху функциите на органите, напр. щитовидната жлеза, черния дроб

-без или с ниска резорбция

-при резорбция метаболизиране без отлагане в тялото

-да не са канцерогенни

-да не са мутагенни

-да не са тератогенни

СИГУРНОСТ при употреба

-предпазни ръкавици при контакт на кожата с дезинфектант за повърхности и инструменти-предпазване от иритиране на кожата / раздразнение, алергии, изсушаване/

-маска за лицето при пръскане на дезинфектанти,съхранение в затворено състояние –срещу изпаряването на активните вещества, замърсяване, микробно замърсяване, разливане, злополука.

-сигурно съхранение в помещения, до които пациентите / посетителите нямат достъп.

-съобразяване с риска от експлозии при дезинфектантите на алкохолна основа: избягване на запалителни източници, използване само върху повърхности

-спазване на ръководството за употреба

ОБЕКТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В здравните заведения това са обекти с епидемиологично значение, които могат да се явят фактори за предаване на заразни болести и на нозокомиални инфекции:

-ръце и кожа

-инструментариум-медицински и стоматологичен

-специална медицинска апаратура

-болнично бельо, работно облекло и текстилни материали

-съдове за хранене

-лабораторна стъклария

-повърхности

-секрети и екскрети на болния

-предмети за обслужване на болния

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Всяка болница трябва да има дезинфекционен план утвърден от директора на лечебното заведение.

 1. Дезинфекцията се извършва само с биоцидни препарати, които имат разрешително за пускане на пазар за биоциден препарат от Министерството на здравеопазването.
 2. Дезинфектантите следва да се ползват строго по предназначение,  в съответната концентрация като се спазват инструкциите на фирмата производител.
 3. При планирането на дезинфекционните средства се изхожда от следните ориентировъчни норми:

-минимално количество работен разтвор на 1 кв.м. от 100 до 400 мл. в зависимост от степента на замърсяване.

-общата квадратура на лечебното заведение

-видовете биоциди и тяхното предназначение

 1. Биоцидните препарати се съхраняват в подходяща складова база, при температура

10-15 ◦С, с което се гарантира тяхната стабилност.

 1. Снабдяването с биоцидни препарати да става ритмично-най-добре на тримесечие.
 2. Приготвянето на работния разтвор да се извършва от помощния персонал под контрола на завеждащ лечебното заведение / съгласно указанията на фирмата производител/. Основните и работните разтвори задължително се приготвят в съдове с капак.
 3. Дезинфекцията се извършва по метода “на двете кофи”- в едната се приготвя дезинфекционен разтвор, а в другата чиста вода, в която става изплакването и механичното изтискване на четките и кърпите от текстил. Чистата вода се сменя периодично.
 4. В края на провежданата дезинфекция използваните пособия да се измиват, изпират, дезинфекцират и подсушават.
 5. Всички дезинфекционни разтвори се приготвят като се взема съответното количество концентрат и се долива до 100. Изключение прави само перхидрола.

Например:1%-1г. – 1мл. концентрат + 99 мл. вода

ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В здравните заведения се прилагат физични и химични методи за дезинфекция.

Основният метод в дезинфекционната практика е химичният.

Групи химични препарати

1.Халогенсъдържащи

хлорсъдържащи-притежават широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно и спороцидно. Действат бързо. Инактивират се силно от органична материя. Дразнят кожата и лигавиците. Нестабилни са при съхранеие, особено работните им разтвори. Притежават корозивно действие и избелващи свойства. Прилагат се предимно за обеззаразяване на бельо, съдове за хранене, повърхности, екскрети и секрети.

Йодсъсържащи-комплексни съединения на йода с детергенти /йодофори/ с широк спектър на действие. Не дразнят кожата и се използват преди всичко като кожни антисептици. Особено подходящи са за профилактика на анаеробни инфекции-обеззаразяване на ръце и кожа. Имат изразена активност спрямо спорите.

Препарати :

Треф /трефа/ хлорамин Т-1%-30 мин, 2% и 4%-4 мин за повърхности

Трихлор хлорамин Т-0,5%-1 час за повърхности, 3%-4 часа за гъбички

Тристел натриев хлорит концентрат-5 мин за повърхности

Сюрхлор Д натриев дихлоризоцианурат 1 таб в 10 л вода –30 мин за повърхности

Йодофор 5 актовен йод-1%-1 час за повърхности, 0,4 %-10 мл. –2 мин за хигиенна дезинфекция на ръце

Повисан активен йод 0,5%-5мл. –30 сек за хигиенна дезинфекция на ръце

2. Фенолни производни. Имат широк спектър на действие-бактерицидно, фунгицидно, вирусицидно, туберкулоцидно и слабо спороцидно. Характеризират се с добра проникваща способност. Слабо се инактивират от органични материи. Не увреждат текстил, метали и платмаса. Подходящи са за обеззаразяванена медицински инструментариум, бельо, текстилни материали, лабораторна стъклария, повърхности и др.

Препарати:

Хелипур-съдържа р-хлор-m-крезол 2% -1 час за повърхности, 5% -15 мин. за лабораторна стъклария

Триклозан за ръце

3.Алдехиди. Притежават широк спектър на действие-бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно и спороцидно. Характеризират се с висока токсичност. Не се инактивират от органична материя. Нямат корозивни свойства. Слабо проникват и дразнят кожата и лигавиците. Използват се предимно за обеззаразяване на медицински инструментариум, специализирана медицинска апаратура и термолабилни материали. С тях се работи в затворени съдове и апарати. Не са подходящи в някои рискови отделения /родилни, неонатологични, отделения за недоносени/

Препарати:

Дезоформ съдържа формалдехид, глутаров алдехид, ПАВ-2% -1 час и 3%-30 мин.-за медицински инструментариум, 4% -1 час за хепатит В

Деконекс 50 фф съдържа глутаров алдехид, формалдехид, ПАВ-1%-30 мин., 0.5%-1 час за медицински инструменти, 0.5%-30-60 мин. за повърхности

Секусепт форте съдържа формаалдехид, глиоксал, формалдехид 3%-30 мин. за инструменти

Идо септ съдържа формалдехид, глутаров алдехид 3 %-20 мин. за специализирана медицинска апаратура и инструменти

Идо скоп съдържа глутаров алдехид- концентрат /30 минути за спори, 2 часа специализирана медицинска апаратура и инструменти

4.Алкохоли. Притежават добри бактерицидни, фунгицидни, вирусоцидни и туберкулоцидни свойства. Лесно се изпаряват, не миришат, разтварят мазнините и имат почистващо действие. В подходяща концентрация осигуряват бърза и висока редукция на микрофлората върху кожата. В практиката намират най-голямо прилижение като кожни антицептици-самостоятелно, като съчетание от два или три алкохола, или комбинирани с активни субстанции от различни химични групи.

Препарати:

Декосепт съдържа 1-пропанолол, 2-пропанолол 3 мл. –30 сец. за хигиенна дезинфекция на ръце, 2x 5 мл. 2 мин за хирургична дезинфекция на ръце

Стерилиум съдържа 1-пропанолол, 2 пропанолол 3 мл.-30 сек. за хигиенна дезинфекция на ръце, 2x 5 мл. 3 мин. за хирургична дезинфекция на ръце

Хосписепт 1-пропанолол, етанол 5 мл. –30 сек. за хигиенна дезинфекция на ръце, 2x 5 мл. –2,5 мин. за хирургична дезинфекция

5.Четвъртични амониеви съединения. Имат добро повърхностно активно действие, силни бактериостатични и по-слаби бактерицидни свойства. Инактивират се от органични материи и сапуни. Те са добри кожни антисептици. Намират приложение и за дезинфекция на повърхности и медицински инструментариум.

6.Окислители. Препаратите от тази група притежават силно изразени бактерицидни, фунгицидни, вирусоцидни, туберкулоцидни и спороцидни свойства. Действат в ниски концентрации при кратки експозиции.Подходящи са за обеззаразяване на повърхности и предстерилизационна дезинфекция на медицински инструментариум и лабораторна стъклария. Някои представители от групата могат да се прилагат за дезинфекция на специална медицинска апаратура. Намират приложение за профилактика и обеззаразяване при инфекции причинени от спороносни инфекции.

7. Бигуаниди. Притежават добър бактерициден ефект срещу Грам-положителни и Грам-отрицателни микроорганизми. Не унищожават спори. Те са едни от най-добрите кожни антисептици. Имат добро остатъчно действие /до 6 часа/. Много добра антимикробна комбинация представляват хлорхексидиновите препарати на алкохолна основа. Те съчетават бързия ефект на алкохола и остатъчното действие на хлорхексидина. Самостоятелно и в комбинация се използват предимно за дезинфекция на ръце, медицински инструментариум, термолабилни материали, специална медицинска апаратура и повърхности.

Препарати:

Манускръб съдържа хлорхексидин глюконат концентрат 2x 5 мл.1+2 мин за хирургична дезинфекция на ръце

Идо-скръб съдържа хлорхексидин глюконат концентрат до изсъхване за хигиенна дезинфекция на ръцете

8.Комбинирани. Отразяват съвременната тенденция за съчетаване на няколко активни субстанции-алдехиди, алкохоли, ЧАС, бигуаниди, феноли производни идр. Това обуславя тяхното ефективно широкоспектърно действие /включително и спороцидно/ при ниски концентрации и кратки експозиции. Подходящи са за обеззаразяване на всички обекти с епидемиологично значение.

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ОСНОВНИ ОБЕКТИ С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ В ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

I. Дезинфекция на ръце

Както в миналото, така и днес, а също и в бъдеще много ще се дискутира, изследва и пише за хигиената на ръцете като най-важна мярка за превенцията на инфекциите.

Земелфайс за първи път въвежда дезинфекция на ръце /19 век/, като по този начин редуцира смъртността на родилките с 10%. При обширни проучвания в Европа се установило, че основните причини за недостатъчно спазване на хигиената на ръцете според анкетираните са недостатъчното време, недостатъци в инфраструктурата на сградите и кожните проблеми. Ако се замислим, че ръцете на персонала са най-важният преносител на болестотворни микроорганизми, става ясно, че хигиената на ръцете е първостепенна мярка за предпазване на  пациентите от нозокомиални инфекции.

Цел на хигиената на ръцете е предотвратяване на контаминирането им и разпространяването на облигатно, респективно потенциално патогенни причинители, както и унищожаването, инактивирането на транзиторните микроорганизми, редуциране на резидентната флора и отсраняване на замърсяванията.                                                                                                             

Миене и деконтаминация

Миенето на ръцете е най-ефективният начин за превенция на разпространението на инфекциите между персонал и пациенти, тъй като в над 80% микроорганизмите “избират” ръцете за да се пренасят от човек на човек.

Микробната флора се състои от резидуални и транзиторни микроорганизми.

Резидуалните /постоянни/ микроорганизми оцеляват и се размножават в повръхностните слоеве на кожата.

Транзиторните /временни/ микроорганизми са контаминанти, които оцеляват обикновено само за ограничен период от време. Те могат да причиняват ВБИ.

Общо миене на ръцете

Общото миене на ръцете с обикновен сапун и вода премахва повечето транзиторни микроорганизми от средно замърсени ръце. Механичните фракции се прилагат енергично на всички места по сапунисаните ръце поне 10 сек., използвайки следният стандартен метод по CEN /1500:1.

1.Длан в длан

2.Лява длан в дорзалната    повръхност на дясната   ръка и обратното

3.Длан в длан  с преплитащи се пръсти

4.Дорзалната страна на пръстите в дланта на другата  ръка

5.Кръгово втриване на палеца в дланта на   другата ръка

6.Кръгово втриване в срещуположни посоки на  на върховете на пръстите на едната ръка в дланта  на другата

Ефективното миене на ръцете продължава поне 1-3 минути и винаги е необходимо специално място за миене. Трябва да се знае, че водата с или без сапун дразни кожата. Следствие от това са раздразнения на кожата и алергии. Използването на хидратанти е уместно. Ръцете се изплакват под струя вода и се подсушават с хартиена кърпа. При липса на такива се ползват платнени кърпи с примерна големина 12”/12” за индивидуално подсушаване. Кърпата се отстранява след използването в специална торба за пране и повторна употреба.

Когато се използва сапун на калъпи, той трябва да се държи сух на магнит или пръстен, за да се предотврати контаминирането с микроорганизми, които се развиват при влажни условия /Псевдомонас/. Дозаторите за течен сапун трябва редовно да бъдат почиствани и поддържани.

Кога се мият ръцете?

Преди обработка на храна, ядене и хранене на пациента

След посещение на тоалетна

Преди и след полагане на грижи за пациента

Когато ръцете са замърсени

Миенето на ръцете не е необходимо след повръхностен контакт като измерване на кръвното.

Хигиенна дезинфекция на ръце

Хигиенното миене на ръцете е процедура, при която се използва антисептичен детергент или ръцете се дезинфектират с алкохол, като се постига унищожаване на транзиторните микроорганизми попаднали в процеса на работата с над 99%. Подходящи са широкоспектърни дезинфектанти с бързо действие (експозиция от 30 сек. до 2 мин ), които не дразнят кожата и са предназначени за честа употреба.

Агенти

На водна основа

-4% хлорхексидин глюконат/детергентен разтвор

-йод съдържащ препарат 0,75% / детергентен р-р

Ръцете се намокрят с чиста (течаща) вода, прилага се почистващия препарат (3-5 мл) в зависимост от продукта  или се сапунисва основно със сапун. Ръцете се мият 10-15 сек. като се правят фрикции по всички места на ръцете, изплакват се и се подсушават.                                                                                                                                                    

На алкохолна основа

-0,5% хлорхексидин или ЙСП в 70% изопропранолол или етанол с хидратант 0,5 % глицерол.Важно!-нанася се само върху сухи ръце!

-Върху ръцете се прилага не по -малко от 3мл. 70% алкохол или алкохолен антисептичен препарат с омекотител и се трие до изсъхване. Алкохолът е по-ефективен от водните разтвори, но може да се наложи предварително измиване при замърсени ръце.

Алкохолът е ефективна алтернатива при липсата на леснодостъпна вода или кърпи и нужда от бърза дезинфекция/ CPR/.

Кога се прилага ?

Профилактично– предотвратяване предаването на микроорганизми върху пациенти или чисти предмети без да се знаят причинителите.

-Преди начало на работа и след края на почивките

-Преди чисти дейности, напр.:

-работа с опаковки на стерилни материали

-подготовка на инфузии, инжекции, лекарства

-работа с инфузионни разтвори, дренажи

-извършване на венозни , мускулни инжекци

-манипулации по пациента

-при грижи за пъпчето на новороденото и др.

Реактивно– предотвратяване на предаването на микроорганизми като се знаят или се предполагат конкретни причинители, напр:

-след сваляне на контаминирани ръкавици, контакт с      контаминирани предмети

-напускане на изолационно помещение

Хирургична дезинфекция на ръце

Хирургичната дезинфекция на ръцете цели унищожаване на транзиторната и редуциране на постоянната микрофлора, за да се предотврати рискът от замърсяване  на раните при повреда на стерилните ръкавиците по време на хирургична манипулация.

Техниката за деконтаминиране на ръце вероятно е по-важна от използвания агент, които са същите, но с по-голямо количество и време на обтриване. Използва се стандартеният метод по CEN / 1500.

ФАЗИ

1 Фаза

-Сапунисване на мокрите ръце с течен сапун 1 мин

-Ноктите и върховете на пръстите се изчеткват внимателно със стерилина четка /само за първото почистване за деня/ и течен сапун      

-Изплакване с течаща вода, ръцете се държат на нивото на лактите

-Подсушаване

2 фаза

-Вземане на концентрат в достатъчно количество 15-20 мл.

-Втриване в цялата повръхност на ръцете, китките до лактите, поне 1 мин.

-Повторно вземане на дезинфектант

-Повторно втриване, поне 2 мин.

-Ръцете се оставят да изсъхнат

-Поставят се стерилни ръкавици

Часовниците и пръстените намаляват ефективността на миенето и трябва да се отстранят предварително.След измиването на ръцете със сапун и вода втриването с алкохолен дезинфектант усилва разрушаването или инхибирането на резидентната микрофлора.

Стерилни кърпи се използват за основно подсушаване на ръцете след измиване и преди прилагане на алкохола.Само алкохол може да се използва преди следващите операции по време на една операционна сесия. Повтаряне на хирургичната дезинфекция се налага след 3 часа оперативна дейност, като ръкавиците се свалят внимателно встрани от пациента. В операционната подаването на дезинфектанта е най-удачно да става с дозатор с крачно управление или чрез фоточувствителна клетка. Предпочитат се комбинирани препарати с удължено действие /над 3 ч /.

Цели на хир.дезинфекция

Превенция на ВБИ/ следоперативните раневи инфекции

Действие върху транзиторните микроорганизми

Редуциране на постоянните микроорганизми

Ограничаване разпространението на микроорганизмите, ако стерилните ръкавици се скъсат

II. Дезинфекция на инструментариум

ВВ Всички инструменти след употреба крият потенциален инфекциозен риск. С оглед предпазване на медицинския персонал и пациентите от инфекция и евентуална контаминация на околната среда те подлежат на дезинфекция. След дезинфекцията инструментите се измиват, почистват, подсушават, опаковат и стерилизират.Предпоставка за ефективното им обеззаразяване е предварителното отстраняване на всякакви остатъци от органична материя. За целта е препоръчително ползването на ултразвукови вани. Препаратите за дезинфекция на инструментариума трябва да отговарят на следните изисквания:

-шорокоспектърно и бързо действие

-съчетание на миещ с дезинфекциращ ефект

-наличие на антикорозивни съставки

Прилагането им се осъществява чрез накисване в подходящи затворени съдове при пълно покриване на инструментариума. За ефективна дезинфекция на инструменти с лумен е необходимо последните да се поставят във вертикално положение за пълно въздействие на препарата по вътрешната повърхност. При поставяне в хоризонтално положение се образува въздушен мехур, като вътрешните повърхности на лумена остават недезинфекцирани.

Работните разтвори се изготвят ежедневно ако не е посочен по-дълъг срок на годност от производителя на биоцидния препарат. Когато производителят предлага контролни индикатори, периодично следва да се проверява ефективността на работните разтвори с тях.

IIВIII. Обеззаразяване на специална медицинска апаратура

Основни принципи при обеззаразяване на специална медицинска апаратура са:

-обработка / дезинфекция или стерилизация/ след всеки обслужен болен при стриктно съблюдаване указанията на фирмата производител. Звената, които работят със специална медицинска апаратура трябва да разполагат с проспектите за устройството, начина на приложение, методите и средствата за обеззаразяването и. При закупуване на самата апаратура по възможност следва да се осигурят препоръчваните от производителя апарати и пособия за обеззаразяване. При липса на такива, обеззаразяването да се извършва в подходящи съдове като се осигурява покриване на всички части и запълване на лумените с подходящ дезинфекционен препарат. Обеззаразяването се извършва по възможност в цялостен сглобен вид. Прилагат се максимално части и пособия за еднократна индивидуална употреба към апаратурата. Препаратите прилагани за целта трябва да отговарят на следните изисквания:

-да са широкоспектърни /включително и със спороцидно действие/

-да са ефективни в ниски концентрации и кратки експозиции

-да са щадящи спрямо материалите, от които е констриурана апаратурата и да включват антикорозивни съставки

ввВВввВ IV.Болнично бельо, работно облекло и текстилни материали

Ролята на болничното бельо, работното облекло като фактори за предаване на инфекциите е доказана отдавна. Чрез пряк или непряк контакт върху личното и постелното  бельо на болния попадат мокроорганизми, намиращи се по кожата или отделени с негови секрети. Установено е,че върху бельото патогенните микроорганизми запазват жизненоспособността си и вирулентността си дълго време, а чревните бактерии при съответни условия дори могат да се размножават. Съвременните показания върху епидемиологията на нозокомиалните инфекции дават основание цялото болнично бельо да се разглежда като инфектирано. Опитите доказват значителната роля на чаршафи, пелени и др. в разпространението на ВБИ. Независимо от профила на отделението практически цялото бельо е контаминирано в сравнително високи проценти 40-60%. Това изисква едновременно с изпирането му болничното бельо да се подлага на сигурна дезинфекция. Средният разход на бельо за денонощие при средно 550 легла е 100 кг. Голямото количество болничен текстил, подлежащ на обеззаразяване, в една съвременна болница, налага наличието на съвременна перилна техника и методи.

МЕТОДИ:

Накисване

Накисване на прането при температира над 10 градуса с дезинфекционни разтвори, тествани за ефективност при такова приложение, изисква съотношение 1: 5, т.е. 1 обемна част пране, 5 обемни части дезинфекционен разтвор. Частите пране се слагат една след друга за 12 часа и се разбъркват , да няма въздушни мехури, след което прането се изпира. Прилага се при силно замърсено бельо с биологични материали. Окървавеното болнично бельо е твърде труден обект за дезинфекция и изпиране. Обилното замърсяване с кръв благоприятства развитието на микроорганизми и силно затруднява изпирането. Прилагането на ензимни перилни препарати е по-подходящо, например алкална протеаза. Използват се препарати, които добре разтварят и емулгират замърсителите от белтъчен произход.

Термодезинфекция в перални машини при 90º С за 15-20 минути. Предварително се извършва предпране. Прилага се само при устойчиви на топлинно въздействие тъкани. Не е подходяща за цветно бельо и вълнен текстил. При силно замърсяване с кръв намалява ефекта!

Химиотермодезинфекция-комбинира се въздействието на топлина в диапазон 40-60º С и дезинфекционен препарат, в еднократен цикъл при съотношение на разтвора 1:4 или 1:6. Параметрите на химиотермодезинфекцията се определят от техническите параметри на пералната машина, вида на перилния препарат и от вида на дезинфектанта /прекиси, фенолпроизводни и хлорсъдържащи съединения/. Счита се, че този метод е дин от най-ефикасните способи за дезинфекция на болнично бельо в процеса на изпирането му. Препаратите, прилагани за обеззаразяване трябва да притежават широкоспектърно действие и да не се инактивират от органични замърсители.

Бельото в отделенията за отглеждане на недоносени ддеца, отделенията за трансплантация, термични травми и ОАРИЛ, както и операционното бельо се подлага на стерилизация. При спороносни инфекции болничното бельо се автоклавира с по-дълга експозиция.

V.Дезинфекция на съдове за хранене

Следва да се извършва в процеса на измиването им в специални миялни машини при темтература на водата 90º  С, в продължение на 30 минути или чрез накисване /третиране / с хлорсъдържащи или други подходящи дезинфекционни средства. В кърмаческите отделения и отделенията за новородени съдовете се обеззаразяват на суха топлина 140º  С за 1 час в апарати /сушилни/ за дезинфекция.

VI.Дезинфекция на лабораторна стъклария

Обеззаразяването  отговаря на същите основни изисквания, както при медицинския инструментариум. След дезинфекция се стерилизират с пара под налягане или сух горещ въздух.

VII. Дезинфекция на повърхности

Значение на повърхностите

Повърхностите са пътища за предаване на микробните причинители:

-чрез директен контакт

-чрез аерогенно отделяне и седиментиране на друго място

-чрез средства за почистване

Замърсяванията:

-причина за неефективна дезинфекция

-са източник на микроорганизми

-нарушава впечатлението за чистота

Необходимост от дезинфекция

-повърхности в близост до пациента

-повърхности с биогенно замърсяване

-повърхности с вискока степен на чистота

-повърхности, които с голяма вероятност са контаминирани с микроорганизми

В околната среда на пациенти с инфекциозни заболявания. Повърхности с различни хранителни продукти

Цели на дезинфекцията на повърхности

-прекъсване пътя на разпространение на инфекцията

-елиминиране източниците на инфекцията в околната среда

-профилактична: осигуряване отсъствие на микроорганизми върху “чисти повърхности”

-употреба на ефикасен дезинфектант в зависимост от вида на микроорганизмите, подходящ метод на приложение, съобразяване с условията на околната среда / вид на замърсяването, температура, достъп на дезинфектанта, съобразяване с поносимостта на материала/

-употреба в зависимост от нуждата

На дезинфекция подлежат медицинско оборудване, медицинско обзавеждане, работни плотове, стени, подове и други в операционни зали, специализирани кабинети, манипулационни, болнини стаи, коридори и други. В здравните заведения трябва да се обработват чрез влажно почистване съчетано с дезинфекция. То се прави със специални колички по метода на ” двете кофи” чрез забърсване, или с подомиални машини. Основните изисквания към препаратите, използвани за тази дезинфекция са:

-да имат широк спектър на действие

-да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности

-при изпарението си във въздуха да не оказват алергизиращо действие върху медицинския персонал и пациентите

За профилактика на спороносни инфекции един път седмично, в операционни зали всички повърхности се обработват с дезинфекционни препарати притежаващи спороцидно действие. След приключване на дезинфекциите, ежедневно всички прибори и пособия използвани за целта трябва да се дезинфекцират, измиват и подсушват. Дезинфекция на повърхностите в операционните зали и други помещения с висок риск се извършва два пъти дневно. В болничните стаи, кабинетите, коридори и други-един път дневно.

VIII. Дезинфекция на секрети и екскрети на болния /храчки, урина, изпражнения и др./ при инфекциозно болни или съмнение за заразно заболяване се извършва дезинфекция с препарати, които не се инактивират от органична материя в съотношение 1:2. при необходимост се прилага автоклавиране.

IX. Дезинфекция на предмети за обслужване на болния /термометри, гърнета, уринатори, подлоги и др/. За всеки болен трябва да се осигурят индивидуални пособия и предмети за обслужване. След всяка употреба те се обеззаразяват в специални за целта апарати или чрез накисване  в дезинфектанти, които не се инактивират от органична материя.

ВВВВвввв

Съвременни средства за дезинфекция

 1. Повърхности: използват се се основно хлорсъдържащи препарати

-хлорна вар, хлорамин, тризон, белина

-сюрхлор /таблетки/

-медикарин /таблетки/

-табидез /таблетки/

HMI  -хигиенномедицинска индустрия –гр. Велико Търново

HMI-ПРОФИК-работен разтвор 0, 25% при експозиция 1 час

HMI-КЛАСИК– работен разтвор 0, 5% до изсъхване

HMI-ТРЕФА– работен разтвор 0, 5% при експозиция 1 час

HMI-ТРЕФА СУПЕР– работен разтвор 0, 25% при експозиция 1 час

HMI-ХАЙГЕН– работен разтвор 0,25% при експозиция 1 час, работен разтвор 0,5% при експозиция 30 минути

HMI-УНИС–            работен разтвор 0, 25% при експозиция 1 час

BORER CHEMI-

Деконекс 50FF-работен разтвор 0,5% при експозиция 30минути,работен разтвор 0,25% при експозиция 1 час

Деконекс 50 АF– работен разтвор 2% при експозиция 5минути

 1. Съдове и прибори за хранене-след дезинфекция следва обилно изплакване с вода с питейни качества

СЮРХЛОР

МЕДИКАРИН

ХЛОРАМИН

HMI-РОДАСАН– работен разтвор 1,5% при експозиция 20 минути

HMI-РОДА – работен разтвор 1,5% при експозиция 20 минути

HMI-РОДА СУПЕР– работен разтвор 0,25% при експозиция 20 минути, работен разтвор 0,5% при експозиция 10 минути

 1. Работно облекло, спално бельо, болнично бельо

БЕЛИНА, ХЛОРАМИН, ТРИЗОН

ПЕРХИДТОЛ- болнично бельо замърсено с биологични материи/кръв, гной и др./

 1. Санитарни възли-всички препарати за повърхности
 2. Дезинфекция на ръце

HMI-СРУБАЛ

ДЕЗИДЕНТ

ИДОСЕПТ

ИДОСКРЪБ

МАНУСТЕРОЛ

Съгласно Указание № 3 от 02.09.1998 г. за провеждане на лабораторен контрол върху качеството на дезинфекциите и стерилизациите в здравните заведения, се извършва лабораторен контол за оценка качеството на провежданата дезинфекция.

Провеждания контрол е планов и по епидемични показания. Плановия контрол на рисковите обекти се извършва най-малко два пъти годишно. Контролът се извършва чрез микробиологични и химични методи.

В лечебните заведения се работи съобразно Указание №2 от 21.09.1998 г. за начини и средства за дезинфекция в лечебните заведения.