Отравяне с родентицид

Отравянията играят payday loan manager resume значителна роля в патологията на всички животни. Те са болестни състояния, които засягат целия организъм, протичат неподозирано бързо и често с опасност за живота, с клинична характеристика която много пъти представлява диференциално-диагностичен проблем.

Отравянето е патологичен процес, резултат от въздействието на постъпващи от оклонате среда отровни вещества.

Отровата е чуждо за организма химическо вещество, което нарушава протичането на нормалните биохимични процеси и физиологични функции на организма.

Отрова могат да бъдат химични вещества, използвани в бита и промишлеността, медикаменти, растителни и животински отрови, микробни токсини и др.

В съвременното земеделие, широко използвани са наи-разнообразни препарати за борба с вредители,наречени пестициди ( лат. Pestis- чума и „cideo,ere-ubivam”, т.е „вещества,убиващи чумата и нейните преносители”).

Етиология и подробно описание на токс.в-во

Родентицидите са пестициди от групата на зооцидите, които се използват в борбата срещу вредните  гризачи ( Rodentia-разред гризачи). С термина ратициди се означават тези, използвани само срещу мишки и плъхове. Повечето от тези препарати са силно токсични за домашните и дивите животни, тъй като са предназначени да убиват топлокръвни животни. Широкото използване на родентицидите  е причина за често срещани интоксикации сред домашните животни, което ги прави актуални за съвременната ветеринарна медицина.

Родентицидите могат да бъдат класифицирани според химичната им структура- неорганични и органични; според действието си- остро и хронично действащи и според начина на проникване в организма- стомашни и газови.

1.Към неорганичните родентициди спадат :

 • Фосфорсъдържащи- цинков фосфид( Zn3P2)-фосфин

Представлява сиво-черен прах, съдържащ 76 % цинк и 24 % фосфо, ц метален блясък и характерна миризма на чесън. Силна стомашна и газова отрова. Не гори, но е експлозивен Във вода не се разтваря, но под въздействието на стомашните сокове на поелия го гризач, цинковият фосфид се разлага като отделя фосфороводород, който предизвиква отравянето. При отравяне, гризачите започват да издават писъци, които предупреждават останалите да не се хранят с примамката и неправилното им използване обезсмисля цялото мероприятие.

 • Арсенсъдържащи –двуарсенов триокис(As2O3)-мишеморка,

Твърдо тяло с тъмносив цвят и с метален блясък, образувано чрез съединение на арсена с кислорода при загряване на въздуха. Прилага се  в хранителните  примамки срещу вредните гризачи.без миризма и неприятен вкус

Летална доза за кон-10-45g,  за говедо-15-45g,  за овца и коза 3-10g,  за свиня 0.5-1g, за куче- 0.1-1.5g , за кокошка-0.05-0.3g,

ü  Парижка зеленина( швайнфуртско зеленило),

ü  калциев арсенат,

ü  калиев арсенит,

ü  натриев тиоарсенат,

ü  калиев тиоарсенат

ü   натриев арсенит- прилага се срещу гризачите като 1%-ов воден разтвор.Летална доза-за кон и говедо- 1-4g, за овца и коза- 0.2-0.5g, за свиня- 0.5-1.0g , за куче 0.05-0.15g, за кокшка- 0.01-0.1g

 • Стрихнин

Молекулата на стрихнина съдържа перхидроиндолов и още няколко кондензирани пръстена. Стрихнинът е хирално съединение. В природата се намира лявовъртящият стерео изомер (в семената на растението Strychnos nuxvomica), който е силно отровен. Използва се в медицината за стимулиране на централната нервна система и дихателната система. Безцветни кристали.

Въздействието на стрихнина е свързано с това , че той е инхибитор на рецепторите на глицина, който е подтискащ медиатор в някои отдели на централната нервна система.

 • Бариев карбонат
 • Талиев сулфат(Tl2SO4)

2.Към органичните се причисляват:

 • Хидроксикумаринови(антикоагулантни)-производни са на кумарина (4-хидрокси-кумарини)

ü   Първа генерация- варфарин

(Варфарат,Зоокумарин),  кумахлор(Томарин, Ратилан), кумафурил(Куматокс, Ратафин  ), куматетралил( Ракумин, Родентин)

ü   Втора генерация- бромадиолон (Ланират, Ланитокс Броморат, Контрак) , бродифакум (Талон,Роденд, Фолгорт), дифенакум( Ратак, Растоп, Матрак),

флокумафен(Сторм), дифеталон(Фрап,Куел )

 • Индандионови антикоагулантни- производни са на индандиона

ü   Пиндон (Три-бан, Пивал, Пивалин)

ü   Дифацинон(Дифацин, Рамик, Промер, Ратик)

ü   Хлорфацинон(Делиция,Розол,Кайд,Делта, Патрол)

ü   валон

 • Алфанафтилтиокарбамид-производни- нафтокс, крисид, ANTU(САЩ)

Алфанафтилтиокарбамидът е бял кристален прах без вкус и миризма. Във вода не се разтваря. Търговските препарати имат синкав цвят.

 • Органофлуорните съединения на оцетната киселина- натриев флуороацетат, флуорацетамид
 • Холекалциферол
 • Брометалин

2.1 Органични родентициди с остър ефект са:

Производни на алфанафтилтиокарбамида, органофлуорните съединения на оц.кис.,

2.2 Органични родентициди с хроничен ефект:

Хидроксикумаринови, индандионови, холекалциферол и брометалин

Чувствителни към отравяне с фосфорни съединения са всички животни, но най-често се наблюдава при кокошки, свине, кучета и агнета.отравянето с цинков фосфид е наи-честоо срещано при кокошките. То настъпва при разпиляване на цинковия фосфид в момента на приготвяне на примамката, при поставянето им на неподходящи места и в резултат на злонамереност.

Летална доза на цинковия фосфид за кокошки е 30mg/kg, за говеда, овце и свине 45-50mg/kg ,за кучета и зайци 15-18mg/kg маса

На отравяне с арсенови производни са чувствителни всички видове животни. Отравянето с водоразтворимите съединения настъпва по-лесно.

Отравяне с дикумаринови родентициди се наблюдава при свине, кучета и котки. Преживните, конете и птиците (особено водоплаващите) са устойчиви. Възрастните  птици трябва да приемат хранителна смеска до 50% от теглото си, съдържаща 0.1mg/kg маса, за да настъпи отравяне.

Интоксикация при свине, кучета и котки може да настъпи след изяждане на трупове от отровени мишки или плъхове, при приемане на отровни примамки, използвани срещу вредните гризачи или при случайно или умишлено замърсяване на храната.

Установено е, че антикоагулантните родентициди предизвикват отравяне на 4-седмично прасе в доза 30  mg/kg маса, на куче -20-30mg/kg маса и на котка 50mg/kg маса. Възрастните свине умират за една седмица след ежедневно приемане по 0.4 mg/kg маса антикоагулант.

Отравяне с алфанафтилтиокарбамимидовите производни се наблюдават при коне, свине, кучета и котки, по-рядко при преживните и при птиците. Младите животни са по-устойчиви от възрастните.

Българският препарат нафтокс  и другите препарати от същата група се прилагат срещу кафявия плъх (норвежки) (Rattus norvegicus). При другите видове ратицидното им действие е слабо. Ратицидните препарати  са във вид на 15% прах или 15% паста, които могат да се ползват самостоятелно или се поставят по 2% в примамките. Токсичността на препаратите е в зависимост от големината на частиците на активното вещество. Тя е обратнопропорционална на големината им.

Токсичните дози на препарат нафтокс за плъхове с в границите между 2.5 и 6.25 mg/kg маса.

Еднократна летална доза на нафтокса за отделните видове животни, приет вътршно е: за кон- 30-80mg/kg, за свиня-25-50kg/kg, за куче- 10-40mg/kg, за котка- 75-100mg/kg , за птици- 2500-5000mg/kg маса

Токсикокинетика (патофизиология) 1-3стр

Приет вътрешно, цинковият фосфид дразни лигавицата на храносмилателния канал. По-високите концентрации, приети вътрешно имат корозивно действие. Фосфорът оказва редуциращо действие като отнема кислорода от протоплазмата на клетките и предизвиква усилено белтъчно разпадане и отделяне на аминокиселините тирозин и левцин, които се изхвърлят навън с урината. Настъпва метаболитна ацидоза.

Под действие на фосфора, настъпва дегенерация на паренхимните органи и нарушаване на обмяната на веществата. Мазнините се мобилизират от телесните депа и се отлагат в 1 hour processing loan дегенериралите чернодробни клетки.

Токсичното действие засяга още надбъбрчните жлези в резултат на което се отделя усилено адреналин, което предизвиква хиперемия.

Дистрофичните изменения на сърцето и кръвоностните съдове водят до циркулаторни смущения (ктъвоизливи,хеморагична диатеза и др.)

Продължителното приемане на субтоксични дози води до цироза на черния дроб, възпаление на бъбреците и нарушения в калциевата обмяна. Костите стават лесно чупливи, намалява се общата резистентност на организма.

Взаимодействайки със солната киселина в стомаха, фосфорът образува фосфоводород, който е много силна отрова и причина за интоксикацията. Оказва силно токсично действие вътху нервните клетки, белодробната тъкан и кислородната циркулация.

Алфанафтилтиокарбамидните препарати, приети вътрешно се резорбират лесно в стомаха и червата. Попаднали в кръвта, те повишават пропускливостта на кръвоносните съдове, особено на белодробните капиляри. Голяма част от лимфата преминава в алвеолите и бронхите и предизвиква белодробен оток. Б резултат на увеличената съдова пропускливост се събира изобилно количество течност в гръдната, перикардиалната и други кухини.

Препаратите оказват централен и локален еметичен ефект, който при определени случаи може да предпази животното от отравяне. Например след приемане на алфанафтилтиокарбамида на празен стомах , тои дразни лигавицата му и животното повръща, което предотвратява интоксикацията.

Попаднали в храносмилателния канал,антикоагулантните родентициди се резорбират лесно през стомаха и червата и достигат най-високи нива в кръвната плазма на 12-я час. Метаболизират в черния дроб, чрез микрозомалните смесени оксидази до неактивни  хидроксилирани метаболити. Действието  им се основава на инхибирането на рециркулацията на витамин К, който е фактор за активирането на кръвосъсирващите фактори на КСС-II (протромбин), VII (проконвертин), IX (Christmas factor), X(Stuart-Prower factor). Активният вит.К, под действието на ензима витамин К зависима карбоксилаза, се превръща  в неактивен епоксид, който след това отново се рециклира във витамин К (витамин К квинон), чрез ензима витамик К епоксид редуктаза. След това ензима витамин редуктаза превръща витамин К квинон във витамин К1 хидроквинон, който отново се включва в цикъла на карбоксилиране на кръвосъсирващите фактори.

Инхибирайки ензима витамин К епоксид редуктаза, антикоагулантните родентициди , блокират цикъла на вит.К и това води до намаляване на факторите на кръвосъсирване в кръвта 12-24 часа след интоксикацията когати се наблюдават и първата клинична изява-ктъвоизливи.Смъртта настъпва вследствие на тъканна хипоксия, което е резултат от вътршните и вншни кръвоизливи, възникнали спонтанни или следствие от травми.

Антикоагулантните родентициди имат кумулираящо действие. При неколкократно приемане  дори и на малки дози предизвикват свръхчувствителност и смърт у гризачите

Клинични симптоми

Интоксикацията с цинков фосфид при свинеи кучета, а донякъде и преживните протича с характерни клинични  признаци. Те се проявяват от няколко часа до 2-3 дни при преживните и за 4 до 6 часа при свинете. При свинете и кучетата се наблюдава повръщане с характерна миризма на повърнатото съдържание на чесън и светене в тъмното. Още липса на апетит, изобилна саливация, оток на езика и парализа на глътката, диярия ,често примесена с кръв, колични болки, стенене и скърцане със зъби. Интоксикираните  животни са неспокойни със силна нервна възбуда. Наблюдава се стремеж към движение напред,а понякога и плавателни движения, екзофталмус и мидриаза, тахикардия и полипное. Конюктивите са цианотични и отекли, а от носа изтичат пенести изтечения. При лактиращите крави се засяга млечната жлеза , което клинично се проявява със спиране на млечната секреция.

Характерна е смяната на периодите на възбуда с депресия. Отравянето протича много бързо и може да доведе до смърт за няколко часа. При по-бавно протичане се наблюдава иктерус, протеинурия,тирозин и жлъчни пигменти в урината.

При кокошките клничните признаци се проявяват за 1 до 15 часа от приема.характерни са липса на апетит и полидипсия. Перата  са настръхнали ,а крилата отпуснати. От устата и носните отвори  се отделят слузести изтечения. Наблюдава  се диария и фосфоресциране на фекалиите. Телесната температура се запазва в норма, дишането е учестено до 100min-1 Хематологично се установява еритропения и хипохромемия.

Кокошките са апатични,поява на спазми, цианоза на гребена и менгушите , извиване на врата и пляскане с крила.

При отравяне с алфанафтилтиокарбамидните производни се наблюдават пенести изтечения от носа, затруднено дишане, кашлица. При аускултация на белите дробове се долавят хрипове- развива се белодробен едем. Конюктивите стават цианотични, пулсът е слаб и учестен, сърдечният тласък е силен и ясно видим. Наблюдава се мускулна слабост и атаксия. Състоянието на животните бързо се влошава, смъртта настъпва от 6 до 48 часа.

Клиничната картина при отравяне с антикоагулантните родентициди е много характерна и протича с признаци преди всичко от страна на кръвоносната система. Настъпват от 1 до 3 дни след приемането на препарата, тъй като е необходимо време за изчерпване на циркулиращия в кръвта активен витамин К и на активираните кръвосъсирващи фактори..Наблюдават се повръщане на кръв(хематемезис), кръвоизливи от носа,устата и венците,вагинални кръвоизливи и кръвотечение от ушите,  кървава диария(хематохезиа,мелена),хифема(кръвоизливи в предната очна камера между корнечта и ириса), хематоми под кожата и в мускулатурата на крайниците. Явяват се субсерозни кръвоизливи във вътрешните органи. Животните бързо отслабват, при движение залитат. Настъпва високостепенна анемия. Конюктивите са бледи, пулсът е учестен и слаб. При масивни кръвоизливи- шок, цианоза и бърза смърт. При бременните настъпват аборти или интраутеринна смърт на плода.

При прасета се наблюдава куцота с един от задните им крайници, атаксия, парези, депресия, конвулсии, аборти и бърза смърт.

След експериментални проучвания е установена хипотермия, а в по-късен етап-хипертермия,като резултат от вторичните възпалителни процеси във вътршните органи. При спонтанна интоксикация на куче с бромадиолон е наблюдавано, една седмица след отравянето, двустранно симетрично увеличаване на корема, придружено с провисване на вентралната коремна стена и лордоза на гръбначния стълб, резултат от събралия се хеморагичен трансудат. При перкусия в сърдечната област  се установяванамаляване на абсолютната сърдечна тъпота и притъпяване във вентралните отдели на белодробното поле с хоризонтална горна граница,изместавща се при повдигане предната част на тялото(Liquidothorax). Кучетата заемат „кучеседяща” стойка.при пункция на вените са характерни обширни хематоми.

Хематологично се установява еритропения и хипохромемия,понижен хематокрит, удължаване на времето за кръвосъсирване, левкоцитоза с неутрофилия, тромбоцитопения, ускорено СУЕ и намаляване средния обем на клетките.

Биохимичните промени са хипопротеинемия, хипоалбуминемия, хипергликемия, билирубинемия, повишаване на уреята и актвността на ALAT,AF,GGT.

С голяма стойност са промените в в коагулационните маркери. Наблюдава се удължаване на активираното парциално тромбопластиново време(APTT), протромбиновото време(PT), тромбиновото време(TT), парциалното тромбопластиново време(PTT), времето за активиране на коагулацията(ACT) и времето на специфичния при това отравяне тест PIVKA(protein indused by vitamin K antagonism or absence). Концентрацията на фибрин деградационните продукти и количеството на фибриногена се повишават. Намаляват количествата на II,VII, IX I X фактор на КСС.

Съсирването на кръвта се удължава, протромбиновото огледало спада. Състоянието на животните прогресивно се payday loans lakewood co влошава. Наблюдават се сънливост, силно изразена апатия и отпадналост. Смъртта може да настъпи внезапно вследствие на мозъчен кръвоизлив.

ПА-промени

Отравянето с цинков фосфид предизвиква тлъстинна дегенерация на всички паренхимни органи, на телесната мускулатура и ендотела на кръвоноссните съдове. По лигавиците и серозите, в мускулите, в подкожната тъкан и кожата се наблюдават множество кръвоизливи. Стомашното съдържание на тъмно фосфорицира и  мирише на чесън. Черният дроп е уголемен, с жълтеникав цвят, а белите дробове са едематизирани.

При кокошки се установява хиперемия на дуоденума, която намалява в областта на иеюнума и е отново налице в дебелите черва.чревното съдържание е воднисто и с наличие на слуз. Кръвоизливи се забелязват по ендокарда и епикарда,а понякога по лгавицата на стомаха и червата също. Белите дробове са едематизирани, а черният дроб е с дегенеративно-некротични участъци. Гушевото съдържание е с характерната за фосфорното отравяне миризма на чесън.

Патологоанатомично при отравянето с алфанафтилтиокарбамида и производните му   се установява пенеста жилтеникавочервена течност от носните отвори, хиперемирана подкожна съединителна тъкан, силно разширени кръвоносни съдове. Бъбреците, черният дроб и червата са хиперемирани, а скелетната мускулатура е тъмночервена и богата на кръв.

При отваряне на бронхите и трахеята се наблюдава жълтеникава или червеникава пенеста течност. Белите дробове са силни хиперемирани и отчасти емфизематозни. В гръдната кухина се установява кехлибареножълт трансудат.

При интоксикация с антикоагулантни родентициди патологоанатомично се установяват  множество ктъвоизливи и хематоми на различни места-типична картина за това отравяне. Забелязват се хематоми под кожата, в съединителната тъкан на задните крайници, в сърцето и белите дробове при кучето, а при свинете в мускулатурата на лопатката. Кръвоизливи се наблюдават под серозите на вътршните органи, в стомаха и червата, пикочния мехур  и тазовата кухина.кръвоизливите и хематомите са честа находка в карпалните и тарзалните стави. Синовиалната течност е с черен цвят.

Диоксикумариновите антикоагулантни родентициди от първа генерация предизвикват калцификация на кръвоносните съдове, сърдечните клапи и трахеобронхиална калцификация.

Развой и прогноза

Развоят и прогнозата зависят в голяма степен от вида на родентицида, приетото количество, вида на животното и навременната терапия.

Отравянето с цинков фосфид протича остро и е с неблагоприятна прогноза в по-голяма част от случаите. При кокшките е с много бърз развой и може да доведе до смърт за 3 до 8 часа от началото на интоксикацията.

За поставянето на диагнозата под внимание се вземат анамнестичните данни, клиничните признаци и патологоанатомичната находка. Важен показател е миризмата на чесън и фосфоресцирането на гушевото и стомашно- чревното съдържание.

От голямо значение е и установяването на ратицидни препарати във вътршните органи и стомашното и търбуховото съдържание. Препаратите могат да се докажат до 24 часа от поглъщането им. При изследване на животни , преживели повече от 24 часа резултатите са отрицатлни.

При отравяне с антикоагулантни препарати развоят е от няколко дни до няколко седмици и прогнозата е твърде съмнителна. Прогнозата е по-благоприятна,ако животите преодолеят признаците на остра коагулопатия след 2-я ден. Тогава протромбиновото време започва да се възстановява на 48-72-я час. Дори и в тези случаи обаче пораженията на чернодробния паренхим са предпоставка за развитие на периодично повтарящ се асцит.

Диагнозата на отравянето с антикоагулантни родентициди се поставя въз основа на анамнеза,клинични признацихематологичните и биохимичните промени. С голяма важност са резултатите от коагулационните тестове. При този вид родентициди не е удачно изследването на стомашно и търбухово съдържание, тъй като препаратат може да е приет 2-3 дни по-рано поради кумулативните способности на дикумариновите производни. Възможно е да се извършват диагностични пункции,рентгенография и ултрасонография на коремна и гръдна кухина за допълнение на диагностиката.

Лекуване

Лекуването на родентицидното отравяне вклиючва промивка на стомаха, инжектиране на повръщателни средства при кучета, прилагане на адсорбенти и очистителни.

Отравяне с фосфорсъдържащи родентициди:

Изпразване на стомаха:

–        Повръщателни за кучета:

Pilocarpin- 0.003-0.02, s.c

Carboholin- 0.5-2.0 ml., s.c

Xylazin- 0.44-1.1 mg/kg m , i.m/s.c.

Apomorphin- 0.03mg/kg , i.v ; 0.04mg/kg m , i.m ; 1.5-6 mg/kg m в конюктивалния сак

Solution Hydrogenii peroidi diluta 3%  по  1-2 ml/kg m, p.o (максимална доза 30 ml). при липса на ефект след 15 мин се прилага още 0.5 ml/kg m

-инактиватори на цинковия фосфид:

Промивка на  стомах,търбух гуша с :

Меден сулфат 1%

Kalii hypermanganas 0.1-0.2%

Перорално :

Меден сулфат 3%, 300ml за ЕЖ, 30ml за ДЖ, 3ml за кокошки.

-адсорбенти :

Carbo activatus 1-1.5 g/kg m, p.o

Очистителни средства

Magnesii sulfas (natrii sulfas)  7-10%  , 1-1.5g/kg m

! За коне  до 350g!!!

Calomel 4-5g, p.o  за свине

!!! Противопоказно е прилагането на олеозни очистителни и мляко поради разтворимостта на фосфора в мазнини и последваща улеснена резорбция

Срещу ацидозата:

-натриев бикарбонат 5%, 20-40 за ЕЖ; 2.0-5.0 за ДЖ ; 0.5-1.5 за КЧ , i.v.

-за  подтискане на стомащната секреция на солна киселина в стомаха:

Ranitidin 2-5 mg/kg m , s.c./i.v./p.o. през 8-12h за куче

Cimetidin 5-10mg/kg m , i.v./i.m./p.o. през 6h за куче

Срещу дихателната недостатъчност;

Кислородна терапия

Ephedrinum hydrochloridum 0.1-0.5%  0.2-0.5 mg/kg m i.v/s.c.

Срещу хеморагичната диатеза  се прилага vit.K3 1mg/kg m s.c/i.m./i.v.

Кръвопреливане на цяла кръв 10-20 ml/kg m ;кръвна плазма  9ml/kg m, затоплена, с разчет по  5-10 ml/kg m/h

Срещу развилата се чернодробна недостатъчност:

Глюкоза 5-10%

Метионин 5%

Вит.С, вит В1

Срещу бъбречна недостатъчност;

Фуроземид, Манитол

Общо укрепваща терапия вклиючваща 5% глюкоза, калциев бороглюконат, 5% метионин, глюкокофеин, натриев бикарбонат, Вит.С 10% , вит В1 2%, i.v

Отравяне с арсенсъдържащи родентициди:

-повръщателни до 2-я час след приема на токсичното вещество.

-промивка на стомах, търбух, гуша с carbo activatus 2-5g/kg m на всеки 4 h (1g в 5ml вода )

-салинни очистителни

!!!Промивка, повръщателни и очистителни се прилагат само в първите часове (до 4 часа) след приема, тъй като след това има риск от руптура на стомаха и червата!!!

-покривни средства- amylum , mucilago semenis Lini p.o.

Специфична антидотна терапия:

Dimercaptol 0.1% , 3-4mg/kg m , i.m

При едрите животни-на всеки 4 часа през първите 2 дни, на 3-я ден през 6 часа, и през 8 часа до оздравяването,

При кучета и котки- през 8 часа

Unithiolum 5%, 10mg/kg m за ЕПЖ, 50mg/kg m за  ОВ, 25mg/kg m за ДЖ, при хронични отравяния- 5mg/kg m

1-ви ден- през 5-6 часа

2-ри ден- 2 пъти дневно

3-ти до 10-ти ден- веднъж дневно

CaNa2EDTA 5%, 50-70 mg/kg m,i.v.

Natrii thiosulfas 10-20%, 0.01-0.02 mg/kg m , i.v.

Antidotum arsenicum

Общоукрепваща терапия

Rp.:

Sol. Hartmani   100ml

Sol.Calcii gluconici 10ml

Sol.Glucocoffeini  10ml

Sol.Natrii chlorati 0.9% 50ml

Sol.Natrii thiosulfas 5%  20ml

Vit. C                                  1.0

вит В1 0.1

M.D.S.  венозно за куче