Сестрински грижи при пациенти с мозъчни тумори

Сестрински грижи при пациенти с мозъчни тумори

 1. 1. what does cash to existing loan mean Характеристика на мозъчните туморитумор е сложен патологичен процес. Представлява патологично размножаване на мозъчните клетки.
 2. 2. Класификациямогат да бъдат:

Според степента на зрялост

 • Зрели доброкачествени
 • Незрели с недоброкачествено развитие

Според произхода

 • Първични-лимфоми,глиоми,минингиоми,нервиоми.
 • Вторични-метастатичните
 1. 3. Клинична картиназависи от морфологията,характера и локализацията на тумора. Определя се от:
 • Общомозъчна симптоматика – зависи от повишеното вътречерепно налягане и от нерводинамичните нарушения на мозъчната дейност. Характеризира се с главоболие,повръщане,застойни папили,световъртеж,генерализирани конвулсии и някой психични нарушения(забавеност,апатия,психомоторна възбуда).
 • Огнищна симптоматика – зависи от големината и стадия на развитие на тумора.
 1. 4. Диагностични методимного е важно ранното откриване на тумора. За целта трябва да познаваме клиничната картина и лабораторните изследвания(ЕЕГ,мозъчна ангиография,ЯМР,КАТ,неврологичен,отоневрологичен и очен статус).
 2. 5. Лечение на мозъчните туморимедикаментозно,симптоматично,оперативно,лъчелечение и химиотерапия.

Характеризиране на следоперативният период – ранен(до третия ден) и късен(след третия ден). Продължителността на следоперативният период зависи от характера на извършената операция,възръста,общото състояние,от сложноста на следоперативния период. Грижите започват от изписването на пациента от операционната зала(леглото,температурата,амбу системата,положението в леглото(фаулер)).

 • Промени в съзнанието – записваме и наблюдаваме.  
 1. Възбудни нарушения в съзнанието – еофория,радост.

2.Психична възбуда – неспокойствие халюцинации.

3.Депресивни нарушения в съзнанието – лека подтиснатост,сопор,унесеност,кома,загуба на съзнание и други.

 • Дишане –белези за диспнея,цианоза и тахикардия.
 • Пулс – отчита се чистотата,напълнеността,напрежение,кръвно налягане и други. get a loan no credit check
 • Температура – сутрин и вечар. При повишена температура след третия ден е сигнал за започващо усложнение.
 • Диуреза – обикновенно не ги кататеризираме. Ако до вторият ден не се изпишка едва тогава се кататеризира.
 • Дренажи – следи се вида и количеството на отделената течност.

Прилагат се комплекс от лечебни мероприятия и:

 • Борба с болката – първите 2-3 дни. Обезболяващи не опиати.
 • За оперираната рана – наблюдава се превръската да не кърви. Ако кървенето е съчетано със студена и влажна кожа,понижено кръвно налягане – говорим за вътрешен кръвоизлив.

 • Хигиенни грижи
 • Хранене
 • Раздвижване – първо пасивни движения в леглото,после дишат,после движението с ръце и крака.
 • Медицинската сестра задължително да познава болния и близките му и след оперативният режим на пациента.
 1. 6. Задължения на медицинската сестра в следоперативният период.
 • Да приеме болният от операционната и да го настани в затоплено легло.
 • Внимателно да следи основните жизнени показатели.
 • Наблюдава внимателно болният за симптоми на кървене.
 • Следи и записва соматичните показатели.
 • Организира назначенията на лекуващия лекар.
 • Подготвя инструментариума за манипулациите.
 • Спазва правилата за септика и антисептика.
 • Извършва профилактика за предотвратяване на следоперативни усложнения.
 • Следи за хигиената.
 • Профилактика против дикубитус.
 • Асистира при превързване на раните.
 • Наблюдава венозният източник и поддържа проходимустта му.
 • Участва заедно с рехабилитатора в раздвижването на болния.